Found: 450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 50 ปี แพทย์ศิริราช รุ่น 66, 2504-2554 / บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
ชื่อผู้แต่งบุญชอบ พงษ์พาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สุมนพับลิชชิ่ง จำกัด, 2555.
เลขเรียกR737 บ425ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก (ลับ) นักศึกษาแพทย์ / ลลิตา ธีระสิริ ;[บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล บรรณาธิการ]
ชื่อผู้แต่งลลิตา ธีระสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2545.
เลขเรียกR737 ล145 2545,W18 ล145บ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นหมอเส้นทางอาชีพแห่งชีวิต [videorecording] / บริษัท เจ เอส แอล ; บริษัท ทีวีบูรพา เสนอ ; ภั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึก(ลับ)นักศึกษาแพทย์ / ลลิตา ธีระสิริ
ชื่อผู้แต่งลลิตา ธีระสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2536.
เลขเรียกW18 ล145บ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันเทิงบันทึก(ไม่ลับ)นักศึกษาแพทย์ / ชัญวลี ศรีสุโข.
ชื่อผู้แต่งชัญวลี ศรีสุโข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2545.
เลขเรียกW18 ช362 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง64 ปี สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช / [พงศกร บุรพัฒน์, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, [2014]
เลขเรียกWZ18 ห111 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมอดี มีภูมิรู้ ภูมิธรรม นำสังคม / [คณะผู้จัดทำ, สนอง สุขแสวง ... [และคนอื่นๆ]]
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555, [2012]
เลขเรียกW50 ห177 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า...นักเรียนแพทย์ / พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิแพทย์ชนบท, 2551.
เลขเรียกR611.T5 ร852 2551,W62 ร8 2551,610.695 ร852 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษาแพทย์ศิริราช = Mind, moral, and ethics development of Siri...
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550?]
เลขเรียกLB3609 พ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6 - 10 : รายงานการวิจัย [text] / พีระพงค์ กิติภาวงค์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
เลขเรียกสร 378.198 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 เก่งดีมีหัวใจความเป็นมนุษย์ศิริราชสไตล์ / บรรณาธิการ, สุนันทา ฉันทกาญจน์, สุภาวดี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกW50 ท337 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษา การศึกษาความพร้อมและรูปแบบการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขถ้วนหน้าสำหรับกลุ่มนิสิต นั...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ เตติวัฒน์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
เลขเรียกLB3499.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ ... ปีการศึกษา ... / วิทยาลัยแพทยศาส...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2541<2545>
เลขเรียกW19.5 ว585ค 2541-<2545>
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี ที่ก้าวเดิน: รวมผลงานอาจารย์และนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้...
พิมพลักษณ์ตาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, 2560
เลขเรียกW18 ส728 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ผ่านการคัดเลือก...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ เอี้ยวสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2529.
เลขเรียกW18 ว321 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา