Found: 779  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันเทิง...บันทึก(ไม่ลับ) นักเรียนพยาบาล / มะแคว้ง.
ชื่อผู้แต่งมะแคว้ง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2545.
เลขเรียก610.73092 ม281บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการกำลังคนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า[พ.ศ.2535-2544]เสนอต่อคณะรัฐมนตรี / กองแผ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกRT80.T5 ป483ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล การรับรู้การดำเนินการด้านกิจการนักศึกษากับความเป็นผู้มี...
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ คำบุญ 2521-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติทางคลินิก = THE RELATIONSHIP BETWEEN S...
ชื่อผู้แต่งจุไร ประธาน
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกRT81.T5 จ652ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการร่วมผลิตบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่าง ทบวงมหาวิทยาลัยและกระท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
เลขเรียกRT80.T5 น267ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสงบและการดำเนินชีวิตเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 / นวลจันทร์...
ชื่อผู้แต่งนวลจันทร์ มาตยภูธร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียก371.8 น177ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลในห้...
ชื่อผู้แต่งกนกนุช ชื่นเลิศสกุล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2532.
เลขเรียก610.73092 ก124ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับความสามารถในการบริหารเว...
ชื่อผู้แต่งมุจรินทร์ หมีคุ้ม
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกRT81.T5 ม625ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้เขา รู้เรา เราทำได้ : นักศึกษาพยาบาล นักสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมในแบบโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี [จุ...
ชื่อผู้แต่งลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, [2553].
เลขเรียกRT ล3ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอนาคตนักเรียนทุนพยาบาล [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบทัศนคติต่อการดูแลตนเองของประชาชนของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพากับนักศึกษาจากหลักสูตรอื่น...
ชื่อผู้แต่งรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : ภาควิชาวิจัย ประเมินผลและบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2535.
เลขเรียก610.73092 ร337ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบทัศนคติต่อการดูแลตนเองของประชาชนของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพากับนักศึกษาจากหลักสูตรอื่น...
ชื่อผู้แต่งรัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิจัยประเมินผลและบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534.
เลขเรียก610.73092 ร337ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของนักศึกษาพยาบาลชาวไทยมุสลิม 5 จังหวัดภาคใต้ที่ศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมห...
ชื่อผู้แต่งทักษิณาร์ ไกรราช.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียกRT73 ท339,371.7 ท111ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมเชิงประสบการณ์เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาพยาบาล = A development of an ...
ชื่อผู้แต่งเปรมวดี คฤหเดช.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกThesis 378.007 ป257ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของนักศึกษาพยาบาลต่อการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลและผดุงครรภ์) : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ ผลาพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก610.73072 น184ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา