Found: 400  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน กับเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับขั้นปีและวิชาเอก ของนักศึกษาวิทย...
ชื่อผู้แต่งอุไรรัตน์ ศรีสวย 2501-
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูผู้มุ่งมั่นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึก...
ชื่อผู้แต่งรัตนวดี รอดภิรมย์
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกวพ 371.1 ร373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู คณะค...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ ลังกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียก371.1 ว319ง 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักฝึกหัดครู = A study of the factors affect...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ไทย สุรกิจบวร.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎ สกลนคร, 2534.
เลขเรียก370.71 ศ325ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความศรัทธาในอาชีพครูของนักศึกษาวิทยาลัยครูกลุ่มภาคใต้ / โดย ฉลอง ภิรมย์รัตน์.
ชื่อผู้แต่งฉลอง ภิรมย์รัตน์.
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต] : วิทยาลัยครูภูเก็ต, 2525.
เลขเรียก371.11 ฉ152ร 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะผู้นำของนักศึกษาวิทยาลัยครู วิชาเอกพลศึกษา / ประภา คงนุ่ม = Leadership styles of teachers col...
ชื่อผู้แต่งประภา คงนุ่ม
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ตามทรรศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียง...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ช่างเหล็ก
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2541
เลขเรียกวจ 371.201 ส876บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์จำแนกคุณลักษณะและภูมิหลังของกลุ่มนักศึกษาครู ประเภทคัดเลือกและประเภทสอบคัดเลือก : การศึ...
ชื่อผู้แต่งสุนทร สิงคิพร
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะครูไทยในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุด...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2557
เลขเรียกวจ 371.1 พ164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงที่มีต่อนักศึกษาฝึกสอนของวิทยาลัยครูกลุ่มภาคตะวันออกเฉ...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร ธนสีลังกูร
พิมพลักษณ์อุดรธานี : วิทยาลัยครูอุดรธานี, 2525
เลขเรียกวจ 370.733 จ356ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบวัดจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู = Construc...
ชื่อผู้แต่งธดาภรณ์ นาวาสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 174.937 ธ142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการรับนักศึกษาครูโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีการคัด...
ชื่อผู้แต่งพัชนี วรกวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2527.
เลขเรียกLB2126.ท9 พ61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนะและพฤติกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยครู พระนครศรีอยุธยา / ราศรี ธรรมนิยม
ชื่อผู้แต่งราศรี ธรรมนิยม
พิมพลักษณ์[อยุธยา] : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, 2535.
เลขเรียกLB2128.P7 .ร28
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถภาพทางการเรียน นักศึกษาสายวิชาการศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี / รจนา รักการ
ชื่อผู้แต่งรจนา รักการ.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2530
เลขเรียก370.38 ร117ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถฐานเชิงวิชาการ กับสัมฤทธิผลทางการศึกษาในวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2526.
เลขเรียก371.8072 ก522
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา