Found: 11,401  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวสู่บัณฑิต ARU 11 / มหาวิทยาลัยราฃภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราฃภัฏพระนครศรีอยุธยา
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก378.593 ม246ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุเกิดที่องค์การนิสิต / ณ จันทร์
ชื่อผู้แต่งณ จันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2550.
เลขเรียกLB3605 ณ111,378.1989 ณ 11 ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุฯวุฒิระดับอุดมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์พร สลับสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียกผว วจ 378.15 ส867ก มรธ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการประชุมเชียร์และการต้อนรับน้องใหม่ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / โด...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ตราดธารทิพย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2532?]
เลขเรียกLB3606 .ป173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมนักศึกษาและความต้องการกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ศรีรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560.
เลขเรียกว 378.198 ส239ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2 : การพัฒนานักศึกษา / โดย สำเนาว์ ขจรศิลป์.
ชื่อผู้แต่งสำเนาว์ ขจรศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.
เลขเรียกLB2343 ส692
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิัจัยสถานภาพนักศึกษาีสถาบันราชภัฏธนบุรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2543/ ปราณี สุขรัตนไชยกุล แ...
ชื่อผู้แต่งปราณี สุขรัตนไชยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543.
เลขเรียก378.301 ป172ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผู้นำกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในการรณรงค์ป้องกันเอดส์และย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. กองบริการการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกLB ท3ส4 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสัมมนากิจกรรมนักศึกษา มธ. กิจกรรมนักศึกษา : ทิศทางและปัญหาร่วมสมัย ณ โรงแรมสวอนเลค อ.สัตหีบ จ.ชล...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกLB3607 ม55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งซึ่งงามวิไล : การประชุมผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 / รวบรวมข้อมู...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB3605 ส623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมทางวิชาการเรื่อง งานบุคลากรนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาเยาวชน ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่อง งานบุคลากรนิสิตนักศึกษากับการพัฒนาเยาวชน (2528 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2528.
เลขเรียก371.89 ก27ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ : รายงานการวิจัย [electronic resource...
ชื่อผู้แต่งพลยุทธ ตัณฑจำรูญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ... / องค์การนักศึกษามหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : องค์การ, 2545.
เลขเรียก378.1989 อ114ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้นิสิต นักศึกษา / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์36 หน้า ; 26 ซม.
เลขเรียก170 ท119ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา