Found: 719  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการศึกษาต่อการยอมรับของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ...
ชื่อผู้แต่งประไพรัตน์ นิ่มดวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบทบาทของนักวิชาการในการเปลี่ยนแปลงสังคม [videorecording] / บรรยายโดยเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ชื่อผู้แต่งเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิชาการชนบทศึกษา / สำนักงานปลัดทบวงมหวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลักทบวงมหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก012.0901 ส691ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาในการปฏิบัติงานของนักวิชากาณศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุชิน...
ชื่อผู้แต่งสุชินดิษฐ์ หลักคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , 2541.
เลขเรียกวจ 370.76 ส42ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีนักคิด/ปัญญาชนไทย-เทศ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 10-วั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการ วิถีนักคิด/ปัญญาชนไทย-เทศ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต (2543 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศุนย์, 2543.
เลขเรียก305.552 ก525ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางวิชาการ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539.
เลขเรียกBJ1725 .ส72 2539,170 ส761จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการให้นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย (ปี 2544-25...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ แก่นวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549
เลขเรียกวจ 378.593 อ631ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการพัสดุที่ผู้บริหารต้องการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน= Ca...
ชื่อผู้แต่งในฝัน นิ่มอนงค์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก657 น899ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาการประถมศึกษา : เอกสารคำสอนวิชา 413623 / สุมน อมรวิวัฒน์ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการเกษตร / เชาวลิต สุชาตานนท์
ชื่อผู้แต่งเชาวลิต สุชาตานนท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกS494.5.A4 ช75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ / สิงห์ทอง บัวชุม.
ชื่อผู้แต่งสิงห์ทอง บัวชุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียก344 ส324ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาความรู้ความสามารถนักวิชาการศึกษา / โสภณ นุ่มทอง, สนอง ศิริกุลวัฒนาและ กมล สุดประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งโสภณ นุ่มทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, 2538.
เลขเรียก370 ส86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งอาจารย์ 3 อาจารย์ 2 ระดับ 7 ศึกษานิเทศ 7-8,9 และตำแหน่งอื่น ๆ (ผศ.,รศ.,และศ....
ชื่อผู้แต่งศิริราช อำไพภักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, 2535
เลขเรียก370.11 ศ373ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิชาการ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2542 / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏมหา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏมหาสารคาม. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2543.
เลขเรียก920 ม182ท 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา