Found: 1,834  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยที่ดี = Mentor-Mentee-Mentoring / บรรณาธิการ ยอดหทัย เทพธรานนท์ และ...
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก001.4 ศ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMentor-mentee-mentoring ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยที่ดี / บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกH62.5 ม746,174.90901 ม55 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทยได้อะไรจากนักวิจัยไบโอเทค / ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 254?
เลขเรียก001.43025 ศ415ส [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิจัยชาวบ้าน นักคิด นักเคลื่อนไหว จากรากหญ้า / วิมลพร ใบสนธิ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียก001.4 น 403 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาจรรยาบรรณนักวิจัยกับสังคมไทย [text] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2541
เลขเรียกวจ 001.4 ก218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการวิจัยของนักวิจัยชาวต่างประเทศ = Summaries of foreign researchers' reports / สำนักงานค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกQ 180 ส691 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555 - 56 / กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กองบริหารการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิจัย / ฝ่ายประสานงานการวิจัย ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [253-?]
เลขเรียกZ7405.R4 ท424ย,920.14 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2550
เลขเรียกวจ607.2 ส691ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2540 : วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกQ180.55.R4 ป483ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามูลเหตุของปัญหาที่มีผลต่อการจ้างงานของนักร้องนักดนตรีชาวไทยในสถานประกอบการ จังหวัดภูเก็ต : ร...
ชื่อผู้แต่งประโมทย์ พ่อค้า.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติในการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขต...
ชื่อผู้แต่งประภาพร ศาลารมย์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 657 ป46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / เขียนและรวบรวมโดย ภัทรา ชูวาธิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยกับสังคมไทย: รายงานการสัมนา วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2541 ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ฮอลล์ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก001.4092 ค123จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยกับสังคมไทย:/ รายงานการสัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2541 ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ฮอ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2541.
เลขเรียก001.4092 ค121จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา