Found: 539  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและลัทธิของปวงปรัชญาเมธี = Living biographies of great philosophers / Henry Thomas & Dana Le...
ชื่อผู้แต่งโทมัส, เฮนรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557.
เลขเรียกB72 ท9ป 2557,920 ท849ป 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและลัทธิของปวงปรัชญาเมธี / ของ Henry Thomas \& Dana Lee Thomas ; แปลโดย สมัคร บุราวาศ.
ชื่อผู้แต่งโทมัส, เฮนรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2522.
เลขเรียกB72 .ท92 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและความคิดของนักปรัชญา = The story of philosophy : the live and opinion of the greater philosop...
ชื่อผู้แต่งดูแรนท์, วิลล์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2535.
เลขเรียกB128 ด7ช 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแก่นปรัชญาตะวันตก / วิจักขณา, แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2562
เลขเรียกB175 ก83 2562,180 ก881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปราชญ์มุสลิม / ปรีชา การีซอ
ชื่อผู้แต่งปรีชา การีซอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูผารัศมี(ญะบั้ลนูร), 2546.
เลขเรียกB115.I8 ป46
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคนุษย์และมนุษยชาติ / จูเลียน ฮักซ์ลีย์...[และคนอื่นๆ] ; แปลโดย จุฑาทิยพ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
เลขเรียกBD431 ว744 2552,160 ฮ212ว 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ปรัชญา ฉบับกะทัดรัด = A little history of philosophy / ไนเจล วอร์เบอร์ตัน, เขียน ; ปรา...
ชื่อผู้แต่งวอร์เบอร์ตัน, ไนเจล ค.ศ.1962-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไต้ฝุ่น, 2557.
เลขเรียกB72 ว366ป 2557,190 ว366ป 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิสรภาพ : รวมทัศนะทางปรัชญาของ นักคิด นักเขียน และนักปฏิวัติ / น. ชญานุตม์, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2523.
เลขเรียก141.6 อ763
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของปราชญ์ / เรียบเรียงโดย พิชญ์ มกรพันธ์
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ มกรพันธุ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : พี.เอส.กรุ๊ฟ, [2535?].
เลขเรียก921 พ 645 ช 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักปรัชญาการเมืองฝรั่ง / ส. ศิวรักษ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2546.
เลขเรียกB765 ส7 2546,921 ส113น4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไม่มีเงา / แปลโดย กุมารี โกมารกุล ณ นคร และคณะ
ชื่อผู้แต่งกุมารี โกมารกุล ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2517
เลขเรียก194 ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานปรัชญา / จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประดิพัทธ์, (2538?).
เลขเรียก100 ค181 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและความคิดของนักปรัชญา = The story of philosophy : the live and opinion of the greater philoso...
ชื่อผู้แต่งดูแรนท์, วิลล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2535.
เลขเรียกB72 ด799ช ล.1-2 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติและลัทธิของปวงปรัชญาเมธี / สมัคร บุราวาศ.
ชื่อผู้แต่งสมัคร บุราวาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกB72 ท92 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา