Found: 363  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / อมรร...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ บูรณะพล.
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของนักบัญชีอิสระ ที่พึงประสงค์ในทรรศนะของผู้ประกอบการ / พรสวรรค์ สมรัตนกุล
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ สมรัตนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของสมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ปร...
ชื่อผู้แต่งนิตย์ ศรีมงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 657 น346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติในการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขต...
ชื่อผู้แต่งประภาพร ศาลารมย์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 657 ป46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมวิชาชีพบัญชี = Professional accounting ethics / พรชนก ทองลาด
ชื่อผู้แต่งพรชนก ทองลาด
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2557
เลขเรียกส.ร. 657 พ172จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีบริหาร : Managerial Accounting / พรชนก ทองลาด
ชื่อผู้แต่งพรชนก ทองลาด
พิมพลักษณ์ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 15 เรื่องวิสัยทัศน์นักบัญชีไทย 27-28 มิถุนายน 2540 / สมาคมนักบัญ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ (ครั้งที่15 : 2540 : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2540
เลขเรียก657.092 ก27ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของนักบัญชีกับการไปสู่ความเป็น NICS / จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2532.
เลขเรียกHF5686.A2 .ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวเองนักบัญชีกับการไปสู่ความเป็นนิคส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2532
เลขเรียก657 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตนเข้าสู่อาชีพ (กลุ่มวิชาการบัญชี) : รหัส 22012112 / ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2541.
เลขเรียก657 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรรยาทของผู้สอบบัญชีอนุญาต : และคำชี้แจงมรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี เอ ลีฟวิ่ง, [25--?]
เลขเรียกHF5667 ม194 25--?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาชีพการบัญชีในประเทศไทย = Accounting profession in Thailand / สมาคมนักบัญชีแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักบัญชีแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2516.
เลขเรียก657 น111ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมความรับผิดชอบแห่งวิชาชีพของนักบัญชีอาเซียน / สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง...
ชื่อผู้แต่งนักบัญชีแห่งประเทศไทย, สมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
เลขเรียก657 น111ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หน่วยที่ 1-7, 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก657 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้มิใช่นักบัญชี = Accounting for non-accountants / ขวัญสกุล เต็งอำนวย. [...
ชื่อผู้แต่งขวัญสกุล เต็งอำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, [2554?].
เลขเรียกHF5655.T5 ข1715 2554,657 ข17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา