Found: 149  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบา...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ จิราสุคนธ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 172 ช532ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังห...
ชื่อผู้แต่งมะลิ ริดโต
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 323.5 ม271ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมือ...
ชื่อผู้แต่งสัญชัย หลีอาภรณ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 323.5 ส553ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมืองท้องถิ่นตามทัศนะของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลวังหินลาด ...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ แสนศรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 323.5 พ518ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือ...
ชื่อผู้แต่งฉลวยรักษ์ ประสงค์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับช่ติ กรณีศึกษา จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งสาโรชน์ เอกระ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
เลขเรียกวน 324.2593 ส268ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของพนักงานเทศบาลที่มีต่อภาวะผู้นำของนักการเมืองท้องถิ่นระดับเทศบาลในตำบลอำเภอเชียงคำ จังหวัดพ...
ชื่อผู้แต่งราตรี ชุมภู
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา = The ...
ชื่อผู้แต่งกระจ่าง ชูชื่น
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกอ 323.5 ก213ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองที่มีคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร = Local G...
ชื่อผู้แต่งภูรีดา คุณชื่น
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกอ 305.524 ภ683ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวั...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ เพียซ้าย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 323.5 พ239ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงจูงใจส่งผลต่อการเข้าสู่การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี = Motivati...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ วิมล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 323.5 ก675ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนำหลักศีล 5 ไปใช้ชีวิตประจำวันของนักการเมืองท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล อำเ...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ สงปลอด
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกอ 323.5 พ697ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลของสมาชิกสภาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร = People's Opinio...
ชื่อผู้แต่งภูพาน แก้วอัคฮาด
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกอ 172 ภ661ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับข้าราชการประจำของเทศบาลนครเชียงราย = Pattern of relat...
ชื่อผู้แต่งวรินิล อิ่นคำ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 352.14 ว173ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา