Found: 1,558  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาททางการเมืองของศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร / จำรัส ลาภเจริญสุข.
ชื่อผู้แต่งจำรัส ลาภเจริญสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก923.2 จ364บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพลักษณ์ของนักการเมืองในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต / นิทัศน์ สัญจร
ชื่อผู้แต่งนิทัศน์ สัญจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ : บทพิสูจน์วาทะนักการเมืองเขาเป็นรัฐมนตรีผู้ทรงเกียรติจริงหรือ? / นาวาตรีประสงค์ สุ่...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น [ผู้จัดจำหน่าย], 2537].
เลขเรียก324.2092 ด812 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบา...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ จิราสุคนธ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 172 ช532ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองของนายสมาน ชมภูเทพ / ทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
เลขเรียกJQ1749 ท151พ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / รวบรวมข้อมูลโดย จิราภรณ์ ดำจันทร์ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย (Thailand democracy watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก808.85 อ 739 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอึ้ง ทึ่ง งง คำคนการเมือง : คู่มือคนไทยเพื่อรู้ทันนักการเมือง / รวบรวมข้อมูลโดย จิราภรณ์ ดำจันทร์ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย (Thailand democracy watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก808.85 อ775 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
เลขเรียก172.2 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดนครนายก / วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย.
ชื่อผู้แต่งวรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียก324.2092 ว179น 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 นายกหญิงของโลก / ไพฑูรย์ วงศ์วานิช
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ วงศ์วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2517
เลขเรียก923 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคึกฤทธิ์ กับ ประชาธิปไตย : ผลงานและชีวิตทางการเมืองของคึกฤทธิ์ ปราโมช / สามน กฤษณะ
ชื่อผู้แต่งสามน กฤษณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2517
เลขเรียก923 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงานของ ฯลฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชมรมนักวิชาการช่วยชาติ [Text]
ชื่อผู้แต่งชมรมนักวิชาการช่วยชาติ
เลขเรียก923.2 ช17ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองผิวดำ = Black Politicians / โดย ทักษิณา สวนานนท์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งบรูเนอร์, ริชาร์ด ดับเบิลยู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516
เลขเรียก923 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองผิวดำ = แปลจาก โดย ทักษิณา สวนานนท์
ชื่อผู้แต่งบรูเนอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2516
เลขเรียก923 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐสภาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2521
เลขเรียก923.2 ร113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา