Found: 738  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย บทบาทของนักกฎหมายกับ "เทศกาลบ้านเมือง" สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม คติสำหรับนักกฎ...
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกK117 จ63 2555,340.112 จ466ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักกฎหมายกับอคติ / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551.
เลขเรียกK123 ธ2243 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์.
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกK จ419ห 2553,340.112 จ466ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงคภัทิย์.
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกK115 จ6ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพ จรรยาบรรณ จริยธรรมของนักนิติศาสตร์ / สมบัติ วอทอง.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ วอทอง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2554.
เลขเรียกKPT116 ส254 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
เลขเรียกK116 ร44 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกK ร155ห 2550,340.112 ร155 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / ดิเรก ควรสมาคม.
ชื่อผู้แต่งดิเรก ควรสมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกK116 ด554 2558,340.112 ด554ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]
เลขเรียกK116 .ร5 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกK116 จ419ห 2555,340.112 จ344ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูกฎหมาย นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / คณิต ณ นคร.
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.
เลขเรียกK115 ค3ค 2556,340.112 ค129ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมของนักกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2544.
เลขเรียก340.112 ธ253จ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา