Found: 626  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย บทบาทของนักกฎหมายกับ "เทศกาลบ้านเมือง" สัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม คติสำหรับนักกฎ...
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกK117 จ63 2555,340.112 จ466ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์.
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกK จ419ห 2553,340.112 จ466ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงคภัทิย์.
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกK115 จ6ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพ จรรยาบรรณ จริยธรรมของนักนิติศาสตร์ / สมบัติ วอทอง.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ วอทอง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2554.
เลขเรียกKPT116 ส254 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกK ร155ห 2550,340.112 ร155 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / ดิเรก ควรสมาคม.
ชื่อผู้แต่งดิเรก ควรสมาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกK116 ด554 2558,340.112 ด554ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์
ชื่อผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกK116 จ419ห 2555,340.112 จ344ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการครองตนของนักกฎหมาย : การขัดกันแห่งผลประโยชน์ : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งท...
ชื่อผู้แต่งกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนา "ฅน" ยุติธรรม / บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, กมลทิพย์ คติการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2554
เลขเรียกKPT1600 ก64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมของนักกฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548.
เลขเรียกKPT1631 ธ224 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมนักกฎหมาย : และวิธีเรียนกฎหมายที่ได้ผล/ โดย สถิตย์ เล็งไธสง.
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , 2552.
เลขเรียกK123 ส184 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย ตามแนวพระบรมราโชวาท = Legal ethics / โดย สถิตย์ เล็งไธสง.
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกK123 ส184 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายตามแนวพระบรมราโชวาท = Legal ethics / โดย สถิตย์ เล็งไธสง
ชื่อผู้แต่งสถิตย์ เล็งไธสง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกK123 ส184 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา