Found: 3,395  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดนครปฐม = Statistical reports of changwat Nakhon Pathom / สำนักงานสถิติแห่งชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียกHA4600.55.Z9 น118 2537,315.93 ส314 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย (เพิ่มเติม) จังหวัดนครปฐม / สำนักผังเมือง กองวิจัย.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง. กองวิจัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวิจัย, 2525.
เลขเรียกDS589.น2 ก58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดนครปฐม / จุไรรัตน์ อุตมะ, รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งจุไรรัตน์ อุตมะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : พระปฐมการพิมพ์, 2520.
เลขเรียกDS589.น2 จ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทวารวดี ศรีนครปฐม / นุกูล ชมภูนิช Text
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์การเรียนรู้ทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555
เลขเรียก959.301 น722ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดนครปฐม = Statistical reports of changwat Nakhon Pathom / สำนักงานสถิติแห่งชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก315.93021 ส314นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสัมมนาวิชาการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครปฐม / จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ม.ป.พ., 2534?]
เลขเรียกQH541.5.C6 อ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSense of Salaya / คณะผู้จัดทำ, อรลัชชา ศิวรักษ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกDS589.น2 ซ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
เลขเรียก333.72 ฐน199นฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองนครปฐม 2535 จังหวัดนครปฐม / สำนักผังเมือง.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนัก, 2516.
เลขเรียกNA9256.6.น2 ม55,915.93 ส691ผป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองนครปฐม : จังหวัดนครปฐม 2535 / สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. สำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2516.
เลขเรียกNA9256.6 ม234ผน 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการ : ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : กรมพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่ว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552.
เลขเรียกDS589.น2 ส636
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่างรายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม / ศูนย์บริการวิช...
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544.
เลขเรียกHT169.ท92น2 บ63 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอวดภาพเก่าเล่าความหลัง / อุษา ง้วนเพียรภาค บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์, 2550.
เลขเรียกDS589.น2 อ53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดนครปฐม / โดยน้อย ชินพงสานนท์.
ชื่อผู้แต่งน้อย ชินพงสานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2534.
เลขเรียกHD890.55.ฮ9น2 น55,333.73 น364ผ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด : นครปฐม ฉบับ 2535 = Statistical reports of changwat Nakhon Pathom1992 editi...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2536.
เลขเรียก315.93 ส184ส 2535 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา