Found: 542  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายคา-อสังหาริมทรัพย์ / มานพ พงศทัต
ชื่อผู้แต่งมานพ พงศทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอก พับลิค มีเดีย จำกัด, 2539.
เลขเรียก333.33 ม443ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย / โสภณ พรโชคชัย
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย, 2557
เลขเรียก333.33 ส94ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพร็อพเพอร์ตี้โฟกัล : รายงานผลการวิจัยรายครึ่งปี มกราคม-มิถุนายน 2546 / บริษัทแสนสิริ.
ชื่อผู้แต่งบริษัทแสนสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแสนสิริ, [2547?].
เลขเรียกHD1381.5.ท9 ส83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีอากรกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ / มิตรทอง ชูลิตะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งมิตรทอง ชูลิตะวงศ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต.
เลขเรียกHD1375 .ม63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องส่องอสังหาฯ ต่างแดน / โสภณ พรโชคชัย
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกHD1375 ส979ส,333.33 ส94ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอสังหาพารวย / มัลลิกา มุนีพีระกุล
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา มุนีพีระกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2550
เลขเรียกHD1375 ม377อ 2550,333.33 ม377อ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอสังหาพารวย = Real estate business how to guide book / มัลลิกา มุนีพีระกุล.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา มุนีพีระกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียก333.33 ม377อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอสังหาฯ พารวย ฉบับ บ้าน คอนโด ที่ดิน พารวย / กฤษดา กฤษณะเศรณี
ชื่อผู้แต่งกฤษดา กฤษณะเศรณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊ค, 2556
เลขเรียกHD 1379 ก279อ 2556,333.33 ก284อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย / โสภณ พรโชคชัย
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย, 2555.
เลขเรียกHD1379 ส979ก 2555,333.33 ส94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตรรวยอสังหาริมทรัพย์ = Get rich in real estate / บุญชนะ บุญเลิศ
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ บุญเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
เลขเรียก332.72 บ422ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขั้นเทพ อสังหาฯ / สุเมธ สุขมงคล
ชื่อผู้แต่งสุเมธ สุขมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2558
เลขเรียกHD1375 ส246 2558,333.33 ส456ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐีอสังหาฯ รุ่นใหม่ รวยด้วยสมอง / ถนอม ดีสร้อย (อ.เอก)
ชื่อผู้แต่งถนอม ดีสร้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวพราว ดีสร้อย, 2559.
เลขเรียก333.33 ถ15ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์นอกตำรา การลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเซียน / อนุชา กุลวิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งอนุชา กุลวิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2555
เลขเรียกHG 4521 อ187ก 2555,333.33 อ187ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / วิทวัส รุ่งเรืองผล
ชื่อผู้แต่งวิทวัส รุ่งเรืองผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮมบายเออร์ไกด์, 2557.
เลขเรียกHD 1375 ว593ก 2557,333.3322 ว593ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์มือสอง / สุธีกานต์ สถิตคุณ
ชื่อผู้แต่งสุธีกานต์ สถิตคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2557
เลขเรียกHD1382.5 ส786ร 2557,333.33 ส443ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา