Found: 2,211  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม / ทะคะโอะ คิโยนาริ ; ไว จามรมาน, แปล
ชื่อผู้แต่งคิโยนาริ, ทะดะโอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.
เลขเรียก338.642 ค451ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สิงห์ชัย อรุณวุฒิพ...
ชื่อผู้แต่งสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกHD2341 .ส62 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ประกอบการ : ธุรกิจขนาดย่อม [Text].
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิวะหุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมิต 2538.
เลขเรียก338.642 ป467ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแห่งความรุ่มรวย : กลยุทธ์สร้างเถ้าแก่ SMEs / สัมภาษณ์โดย อดิศักดิ์ ศรีสม
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ศรีสม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกHD62.7 อ129
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการดำเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุน ใต้หวัน อิตาลี และออ...
ชื่อผู้แต่งศุภัช ศุภชลาสัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, [2540?]
เลขเรียกHD62.7 ช682ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจขนาดย่อม / ผุสดี รุมาคม.
ชื่อผู้แต่งผุสดี รุมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกHD 62.7 ผ662ก 2538,658.022 ผ662ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดย่อม / อำนาจ ธีระวนิช.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ธีระวนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHD62.7 อ63 2549,658.022 อ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดย่อม =bSmall business management/ ฉัตยาพร เสมอใจ.
ชื่อผู้แต่งฉัตยาพร เสมอใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2558.
เลขเรียก658.022 ฉ212ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดย่อม / นภนนท์ หอมสุด
ชื่อผู้แต่งนภนนท์ หอมสุด
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD62.7 .น43 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการดำเนินมาตรการสนับสนุน SMEs ของต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน อิตาลี และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, [2544]
เลขเรียกHD62.7 .ก644
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดย่อม = Small business management / ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549.
เลขเรียกHD62.7 ช154 2549,658.022 ช154ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2559 / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2559.
เลขเรียกสร 338.642 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2554 และปี 2555 / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2555.
เลขเรียก338.642 ส126ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2557 / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557.
เลขเรียกสร 338.642 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องบริหารธุรกิจขนาดย่อม (แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา) [electronic resource] / โดย วิชัย โถ...
ชื่อผู้แต่งวิชัย โถสุวรรณจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548.
เลขเรียกHD62.7 ว6ค 2548eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา