Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงในพุทธศาสนา : บทสนทนาเจาะลึก กับภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของไทย หลวงแม่ธัมมนันทา / โดย สุธาดา ...
ชื่อผู้แต่งสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลังแม่, 2557.
เลขเรียกBQ855 ส784 2557,294.3657 ส784ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากความรู้สู่ความจริง : บนเส้นทางแสวงหาความรู้และความจริง / ธัมมนันทาภิกษุณี. [text]
ชื่อผู้แต่งธัมมนันทาภิกษุณี
พิมพลักษณ์นครปฐม : วัตรทรงธรรมกัลยาณี, 2547.
เลขเรียก294.363 ธ116จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมนันทา...เท่านั้น / กาญจนา สุทธิกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา สุทธิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุนันท์ รังสยาธร, 2557.
เลขเรียกCT1548.ธ64 ก427,294.30921 ก222ธ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมนันทา ออนแอร์ / มูลนิธิพุทธสาวิกา
เลขเรียก294.34 ธ479 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากความรู้สู่ความจริง / ธัมมนันทาภิกษุณี.
ชื่อผู้แต่งธัมมนันทาภิกษุณี.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : วัตรทรงธรรมกัลยาณี, 2547.]
เลขเรียกBQ855 ธ643
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธัมมนันทา : บนเส้นทางภิกษุณีโพธิสัตต์ / พิมพ์พัณธุ์ หาญสกุล
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พัณธุ์ หาญสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554.
เลขเรียก92 ฉ236พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยู่กับหลวงแม่ 3 / ชุมชนชาววัตร
เลขเรียก294.3092 อ312 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูฐานนะจ๊ะ / ฉัตรสุมาลย์
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2557.
เลขเรียกDS491.5 ฉ214 2557,915.498 ฉ236ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ : ผู้ฟื้นภิกษุณีสงฆ์พลิกประวัติศาสตร์พุทธศาสนาไทย / พิมพ์พันธุ์ หาญสกุ...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พัณธุ์ หาญสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระอาทิตย์, 2544.
เลขเรียกBQ6150 พ718ร,294.3927 ส882ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องอยากเล่าของนักข่าวสายโจร / โดย สุทิน วรรณบวร.
ชื่อผู้แต่งสุทิน วรรณบวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงพระอาทิตย์, 2546.
เลขเรียกPN4781 ส72,070.43 ส443ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี แห่งการสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2148-2548) ; ผลึกภูมิปัญญาไทย.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548].
เลขเรียกB99.ท9 ส64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและภูมิปัญญาของอินเดียครั้งที่ 2 เรื่อง สวามี วิเวกานันท์ : บุคคลต้นแบบเพื่อสันติภาพและความสมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาฯ, 2552.
เลขเรียกBP170.5.A1 ม56,327.172 ส865น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา