Found: 362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษากฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / สุพจน์ กู้มานะชัย text
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์, 2557
เลขเรียก347 ส826ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548 / ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545
เลขเรียก347.593 ฝ267พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
เลขเรียก347.01 พ441ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561.
เลขเรียก347.593 ศ467ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์.
ชื่อผู้แต่งชุมพล จันทราทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียกJQ1748 ช7 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์.
ชื่อผู้แต่งชุมพล จันทราทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532.
เลขเรียกJQ1748 .ช74 2532
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม / เสถียร วิชัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งเสถียร วิชัยลักษณ์
พิมพลักษณ์พระนคร : นีติเวชช์, 2500.
เลขเรียก347.9 ส543พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม/ สมหมาย จันทร์เรือง.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย จันทร์เรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกK 2100 ส287ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในระบบศาล / สุรินรัตน์ แก้วทอง
ชื่อผู้แต่งสุรินรัตน์ แก้วทอง
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560
เลขเรียกK2110 ส74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคำบรรยายกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / โดย เดือน จิตรกร
ชื่อผู้แต่งเดือน จิตรกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตเนติฯ ข้อ 10 : วิชา ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย
ชื่อผู้แต่งชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : มปท, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.
ชื่อผู้แต่งพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2538.
เลขเรียกK155 พ2ย 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง / ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : pholsiam., 2549.
เลขเรียก347.05 ธ238ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและพระราชบัญญัติจัดต้งศาลแขวง / ธานิศ เกศวพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2549.
เลขเรียก347.05 ธ238ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม = Judicial system and law for the organization of courts of justice...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย จันทร์เรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกK ส287,347.01 ส231ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา