Found: 475  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2536.
เลขเรียกHG3300.55.A6 ว512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.
ชื่อผู้แต่งเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกHG1971.ท9 ก74,332.12 ก763ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของธนาคารพาณิชย์ไทย / โดย วาสนา สิงหโกวิน...
ชื่อผู้แต่งวาสนา สิงหโกวินท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529.
เลขเรียกHG1615 .ว285,332.12 ว491ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามกัมมาจล / ธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด.
ชื่อผู้แต่งไทยพาณิชย์จำกัด, ธนาคาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2530.
เลขเรียก332.12 ท96ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายแก้ปัญหาวิกฤตในธนาคารพาณิชย์ไทย / นภพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนภพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532.
เลขเรียกHG1607.T5 น191,332.1593 น16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของภาคเอกชน : ธนาคารไทยพาณิชย์ในการบริหารงานด้านวัฒนธรรม / โดย ธนาคารไทยพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2536.
เลขเรียกDS568.7 .ท97
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์นายทุนธนาคารพาณิชย์ของไทย พ.ศ. 2475-2516 / พรรณี บัวเล็ก.
ชื่อผู้แต่งพรรณี บัวเล็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543.
เลขเรียกHG2031.ท9 พ45 2543,332.12 พ17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ไทยแลนด์ แบงกิ้ง เยียร์บุ๊ค ...] = Thailand banking year book ... : ข้อมูลโครงสร้างและรายชื่อผู้บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2538-
เลขเรียก332.1 ท955
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำมาตรการกำกับแบบรวมกลุ่มของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ /...
ชื่อผู้แต่งเรณุมาศ รักษาแก้ว
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธนาคารพาณิชย์ = The commercial bank management / พรนพ พุกกะพันธ์, ประเสริฐชัย ไตรเสถียรพง...
ชื่อผู้แต่งพรนพ พุกกะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2544.
เลขเรียกHG1615 .พ434 2544,332.12 พ244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำงวดครึ่งปี / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ธนาคารฯ, 25 -].
เลขเรียกHG2031.ท9 ธ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดตั้งสำนักงานเขต/ภาคของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / ตรีสัลล์ จันทร์เทียน = A study of th...
ชื่อผู้แต่งตรีสัลล์ จันทร์เทียน
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธนาคารพาณิชย์ = The commercial bank management / พรนพ พุกกะพันธุ์, ประเสริฐชัย ไตรเสถียรพ...
ชื่อผู้แต่งพรนพ พุกกะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกHG1615 พ244 2548,332.12 พ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา