Found: 870  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธนาคารพาณิชย์ / วาสนา สิงหโกวินท์
ชื่อผู้แต่งวาสนา สิงหโกวินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
เลขเรียกHG1615 .ว28,332.12 ว653ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2536.
เลขเรียกHG3300.55.A6 ว512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ = Management and accounting in commercial ba...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียก332.12 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธนาคารพาณิชย์ / เมธี ดุลยจินดา
ชื่อผู้แต่งเมธี ดุลยจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519
เลขเรียก332.12 ม738ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของธนาคารพาณิชย์ไทย / โดย วาสนา สิงหโกวิน...
ชื่อผู้แต่งวาสนา สิงหโกวินท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529.
เลขเรียกHG1615 .ว285,332.12 ว491ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามกัมมาจล / ธนาคาร ไทยพาณิชย์จำกัด.
ชื่อผู้แต่งไทยพาณิชย์จำกัด, ธนาคาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2530.
เลขเรียก332.12 ท96ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย / เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม.
ชื่อผู้แต่งเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียกHG1971.ท9 ก74,332.12 ก763ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายแก้ปัญหาวิกฤตในธนาคารพาณิชย์ไทย / นภพร เรืองสกุล
ชื่อผู้แต่งนภพร เรืองสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532.
เลขเรียกHG1607.T5 น191,332.1593 น16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการธนาคารพาณิชย์ / โดย กรรณิการ์ ลิปตพัลลภ.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ลิปตพัลลภ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียกHG1615 .ก17,332.12 ก172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำมาตรการกำกับแบบรวมกลุ่มของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีธนาคารพาณิชย์ /...
ชื่อผู้แต่งเรณุมาศ รักษาแก้ว
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธนาคารพาณิชย์ = The commercial bank management / พรนพ พุกกะพันธ์, ประเสริฐชัย ไตรเสถียรพง...
ชื่อผู้แต่งพรนพ พุกกะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2544.
เลขเรียกHG1615 .พ434 2544,332.12 พ244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ไทยแลนด์ แบงกิ้ง เยียร์บุ๊ค ...] = Thailand banking year book ... : ข้อมูลโครงสร้างและรายชื่อผู้บร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2538-
เลขเรียก332.1 ท955
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารแห่งประเทศไทย / กรรณิกา ฤทธิบุตร = The control of commercial bank by...
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา ฤทธิบุตร
พิมพลักษณ์2517.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงานภาคบริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ มโนแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 332.1092 ก167ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา