Found: 170  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกกับการติดสติกเกอร์ ธงชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์ , 2559
เลขเรียกE ส787
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานเลขาธิการวุฒ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552
เลขเรียกสร 929.92 ล761ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธงไตรรงค์ ธำรงไทย / เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก929.92 ส691ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติ / ปรารพ เหล่าวานิช ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียก929.92 ค695 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงไทย เล่ม 1 / ฉวีงาม มาเจริญ.
ชื่อผู้แต่งฉวีงาม มาเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545.
เลขเรียกCR115.ท9 ฉ53 2545,929.92593 ฉ17ธ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธงไทย / ฉวีงาม มาเจริญ
ชื่อผู้แต่งฉวีงาม มาเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2549.
เลขเรียกอ 929.9593 ฉ57ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุงอีสาน / ประทับใจ สิกขา.
ชื่อผู้แต่งประทับใจ สิกขา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2555.
เลขเรียกBQ5125.ธ2 ป56 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเรื่อง "พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง" / คณะกรรมาธิการการศาสน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (2553 : หอประชุมกองทัพเรือ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553
เลขเรียกCR115.T4 ก-ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยเริ่มเรียนรู้อาเซียน/ กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555
เลขเรียกE ก351ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอธิบายเรื่องธงไทย / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2476.
เลขเรียกCR115.ท9 ด64 2476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูเนียนอุลตร้าไวโอเรต จำกัด, 2553.
เลขเรียก929.92 ส925ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธง / ปรีดา ปัญญาจันทร์ เรื่องและรูป
ชื่อผู้แต่งปรีดา ปัญญาจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2530.
เลขเรียกCR115.T5 ป471,929.92 ป471ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาพธงนานาชาติ / คิมิกะ วะระเบะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล.
ชื่อผู้แต่งวะระเบะ, คิมิกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แพรวเพื่อนเด็ก, 2553.
เลขเรียก929.92 ว115พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเรื่องพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
เลขเรียก929.92 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา