Found: 375  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / ศูนย์เทคโนโลยี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2542.
เลขเรียกTA160.6.T5 ค695 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / ศูนย์เทคโนโลยีอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2542.
เลขเรียกTA160.6.T5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2533]
เลขเรียกTA160.6.T5 ค695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมในภาครัฐ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกTA160.6.T5 ค695 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัย, 2534-2538.
เลขเรียกQ180.55.G6 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ / [รวบรว...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน., 2539]
เลขเรียกZ5815.T5 ส691ท 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2537]
เลขเรียกTA160.6.T5 ค695 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลและแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำสัญญารับทุนและการเบิกจ่ายเงินวิจัยและโครงการบริการวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งอุ่นเรือน ขยัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก001.44 อ831ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง แหล่งทุนและแนวทางการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันราชภัฏ / สำนักวิจัย สถาบันราช...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนัก, 2544.
เลขเรียกวจ Q180.55.C6 ร451,วจ 001.44 ส229ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / ศูนย์เทคโนโลยีอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), 2537.
เลขเรียก001.44 ค695 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขอรับทุนสนับสนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / ศูนย์เทคโนโลยีอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2534?]
เลขเรียก001.44 ค695 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2550]
เลขเรียกQ180.T5 จ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมแหล่งทุนวิจัย = Directory of research funding sources / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเท...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบัน, 2540.
เลขเรียกQ179.98 น471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งทุนวิจัย (2537) / คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์,ผู้รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, 2537.
เลขเรียกQ179.98 ห829 2537,001.44 ห829
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา