Found: 3,513  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้ระบบก่อสร้างถอดประกอบ" : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกส.ร. 728 ช612ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและผลกระทบที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของพนักงานระดับต้นและกลางในอาคารส...
ชื่อผู้แต่งวรรัตน์ ทีฆมงคล 2503-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื่อง กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชนเมืองแบบครบวงจรหรือ (กองทุนพัฒนาที่อย...
ชื่อผู้แต่งอรทัย อาจอ่ำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
เลขเรียกHG2156 T52 อ63 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2545 / กองข้อมูลที่อยู่อาศ...
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย. กองข้อมูลที่อยู่อาศัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก333.337 ก445ข 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2546 / กองข้อมูลที่อยู่อาศ...
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย. กองข้อมูลที่อยู่อาศัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก333.337 ก445ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2547 / กองข้อมูลที่อยู่อาศ...
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย. กองข้อมูลที่อยู่อาศัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก333.337 ก445ข 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2548 / กองข้อมูลที่อยู่อาศ...
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย. กองข้อมูลที่อยู่อาศัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียก333.337 ก445ข 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2549 / กองข้อมูลที่อยู่อาศ...
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย. กองข้อมูลที่อยู่อาศัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก333.337 ก445ข 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานในสำนักงานย่านถนนพหลโยธิน / ชนินทร เนินสุวรรณ = Housing demand...
ชื่อผู้แต่งชนินทร เนินสุวรรณ 2508-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและสวัสดิการที่อยู่อาศัยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร / ณัฐภพ สุวรรณโก...
ชื่อผู้แต่งณัฐภพ สุวรรณโกมลกุล 2501-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเมินผลโครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 1 พ.ศ. 2523-2527 / โดย นิตยา พีชผล.
ชื่อผู้แต่งนิตยา พีชผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2524.
เลขเรียกHD7363.55.ก4 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา และจัดทำโครงการนำร่อง การปรับปรุงที่อยู่อาศัย และชุมชนชนบท (พื้นที่ภา...
ชื่อผู้แต่งInter peace.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกว 363.51 อ735ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา การอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : Feasibility stu...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคละญบุรี, 2552.
เลขเรียกว 363.5953 ม247ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2545 และแนวโน้ม ปี 2546 / สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย, [2546]
เลขเรียกHG2156 .T5 ส72 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา