Found: 550  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเว็บเพจระบบที่ปรึกษาออนไลน์ [electronic resource] = E-Advisor / ธัญณัฏฐ์ นพไธสง, วนาสิพร ปานเดชอุดม ...
ชื่อผู้แต่งธัญณัฏฐ์ นพไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการคัดเลือกและการใช้ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ : แนวทางสำหรับลูกค้า = How to select and use ...
ชื่อผู้แต่งคูบร์, มิลาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียกHD69.C6 ค7น 2542,658.46 ค415น 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กรณีศึกษาสาสขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหา...
ชื่อผู้แต่งธรรมนูญ กลิ่นมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559.
เลขเรียกวจ 378.194 ธ342ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 / ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่าย, 2549.
เลขเรียกLB2343 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏ / สภาสถาบันราชภัฏ กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู สภาสถาบันราชภัฏ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, 2535
เลขเรียก378.12 ก442ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์...[...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2554.
เลขเรียกวจ 378.194 ณ318ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย / สำเนาว์ ขจรศิลป์.
ชื่อผู้แต่งสำเนาว์ ขจรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 254-.
เลขเรียก378.12 ส692ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย / สำเนาว์ ขจรศิลป์.
ชื่อผู้แต่งสำเนาว์ ขจรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก378.12 ส692ร2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี่ต่อการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบันราชภัฏธนบุ...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา แก้วสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2544.
เลขเรียก378.19 ส816ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หร...
ชื่อผู้แต่งวัลภา ลิ่มสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะธุรกิจการเก๖ร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียก378.12 ว442ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา : เทคนิคการให้การปรึกษา : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2541 ณ ห้...
ชื่อผู้แต่งการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา : เทคนิคการให้การปรึกษา (2541 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต จุฬาฯ, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะและรูปแบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการ / กฤษณ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณชัย คล้ายแจ้ง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ปัญหาและการดำเนินงานของอาจารย...
ชื่อผู้แต่งมนต์ชัย เทียนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา