Found: 6,452  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินพ่อ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ; 2560
เลขเรียก333.31 ส127ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายในการจำกัดสิทธิในที่ดินของเอกชน / สรายุทธิ์ จันทวรรณกูร = Legal problems concerning the ...
ชื่อผู้แต่งสรายุทธิ์ จันทวรรณกูร 2516-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมและคุ้มครองที่ดินของรัฐ / กองสำรวจและควบคุมที่ดินของรัฐ.
ชื่อผู้แต่งกองสำรวจและควบคุมที่ดินของรัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจและควบคุมที่ดินของรัฐ, [2538?]
เลขเรียก333.31 ก351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ประเทศไทยในบทบาทของการเคหะแห่งช...
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สปก / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2537.
เลขเรียกND1265.T35 ก469ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและการประเมินทรัพยากรที่ดิน / ดุสิต มานะจุติ
ชื่อผู้แต่งดุสิต มานะจุติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาปฐพีศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
เลขเรียกS591 .ด48,631.47 ด764ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้บริการรังวัดที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล ชัยวิวัฒน์ แสงอร่าม T...
ชื่อผู้แต่งชัยวิวัฒน์ แสงอร่าม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก333 ช435ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตอบล่าสุด คดีเวนคืน / เถลิงศักดิ์ คำสุระ
ชื่อผู้แต่งเถกิงศักดิ์ คำสุระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2540
เลขเรียก346.045 ถ519ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย หัวใจเกษตรกร : รายงานการสัมมนา / โดยคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย หัวใจเกษตรกร (2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2545.
เลขเรียกHD105 ร451 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายในการออกเอกสารสิทธิที่ดินบนเกาะ กรณีศึกษาที่ดินบนเกาะล้าน = Legal problem on issuance of...
ชื่อผู้แต่งวิชชาวุธส์ ภิญโญ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก343.025 ว532ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารที่ดินฉบับพิเศษ 94 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2538 / กรมที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน / กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2544
เลขเรียก346.0438 ก169ว อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการใช้ที่ดิน = Principles of land ues : GEO 4205 (GE 417) / ชูศักดิ์ คงคานนท์.
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ คงคานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
เลขเรียกHD1131 ช686 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาการค้าที่ดิน / พาสนา แพรวพรรณ.
ชื่อผู้แต่งพาสนา แพรวพรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปรัชญา, 2539.
เลขเรียกHD1265.ท9 พ65,346.0473 พ626ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฉบับการเลือกที่ดิน / อสมัน ศรีสุริยา, ปริวุฒิ ทิพยานนท์
ชื่อผู้แต่งอสมัน ศรีสุริยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกHD1381.5.T35 .อ18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา