Found: 2,920  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่นแร่แปรทอง [ตอนที่ 1-2] [videorecording] / [บริษัททีวีบูรพาผลิตรายการ ; รายการกบนอกกะลา ; สร้าง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของทองคำด้วยเทคนิค Fire Assay แบบปลอดตะกั่ว : รา...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
เลขเรียกTP245.G6 ณ211 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์ราคาทองคำในประเทศไทย / ณัฐนันท์ อิสสระพงศ์, วิภาวรรณ สิ่วสำแดง
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ อิสสระพงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2554]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์อุปสงค์ของตลาดทองคำในประเทศไทย / ศรัญญา เทียมนภา
ชื่อผู้แต่งศรัญญา เทียมนภา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึก ทองคำ / พิชัย ยอดพฤติการ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย ยอดพฤติการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะบุคคล พิชัย อดิศร คอนซัลติ้ง, 2554.
เลขเรียกHG 289 พ32 2554,332.4042 พ32จ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทองหยิบ ทองหยอด / อมราภรณ์ วงษ์ฟัก, อรัญญา มิ่งขวัญ.
ชื่อผู้แต่งอมราภรณ์ วงษ์ฟัก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, [254-].
เลขเรียกTX773 อ293ท,641.86 อ16ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทองคำโลหะมหัศจรรย์ = The power of gold / Peter L. Bernstein เขียน ; บุญฤทธิ์ ฉันสุวรรณ แปล.
ชื่อผู้แต่งเบิร์นสไตน์, ปีเตอร์ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2550.
เลขเรียกGR810 บ74,398.365 บ67ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อทองคำรูปพรรณของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างในเขตอำเภอเนินมะปราง จั...
ชื่อผู้แต่งปนทอง ศรีสวาท
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกHG293 ป159ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทองคำ : คู่มือพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทยเชิงอนุรักษ์ภุมิปัญญาท้องถิ่น / โดยกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2553?]
เลขเรียกส.ร. 553.41 ท192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปีศาจเหลือง : ทองคำกับโลกทุนนิยม / โดย อ. อนิคิน ; อุดร ฐาปโนสถ, แปล-เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอนิคิน, เอ. วี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คลังสมุด "ดาวฤกษ์", 2530.
เลขเรียก332.4222 อ176ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปีศาจเหลือง : ทองคำกับโลกนายทุน / โดย อ.ว. อนิคิน ; อุดร ฐาปโนสถ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอนิคิน, อ. ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คลังสมุดดาวกฤกษ์, 2530.
เลขเรียก549.23 อ176ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเปิดโลกการศึกษา [videorecording (VCD)] = แร่ทองคำในประเทศไทย / ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร, [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์ / อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย ...
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริมถั่วเหลืองและฟักทอง / วิจิตรา ค้ำไพโรจน์สุวรรรณ ปัญญรัศม์ ลือขจ...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา ค้ำไพโรจน์สุวรรรณ ปัญญรัศม์ ลือขจร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2554.
เลขเรียก641.86ว528 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้วิธีการส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพแมลงเพื่อบ่งชี้ความสามารถ ในการผสมพันธ์ของแมลงวันผลไม้เมดิเต...
ชื่อผู้แต่งรัตนา ปรมาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2526.
เลขเรียกSB945.F8 .ร1141,632.77 ร 453 ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา