Found: 207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชนาวีของเรา
ชื่อผู้แต่งกองทัพเรือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกช่างภาพและพิมพ์ กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ, 2541.
เลขเรียกVA665 ก348ร 2541,351.593 กห05ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชนาวีของเรา / กองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งไทย. กองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองสร้งแผนที่ กองทัพเรือ, 2541.
เลขเรียกVA665 ท94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพเรือชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ปกสีน้ำเงิน / [text]
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2510
เลขเรียก623.8 ส16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพเรือชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ปกสีเขียว / สถาบันแบทเทลเมมโมเรียล (บีเอ็มไอ) [text]
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2510
เลขเรียก623.8 ส16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากกล้าประดู่สู่สามสมอ / อุดมพร สงพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอุดมพร สมพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991, 2549.
เลขเรียกV64.ท9 อ73,359 อ73จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพลงชาวเรือ / คณะกรรมการเผยแพร่กิจการกองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเผยแพร่กิจการกองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสารบรรณทหารเรือ, 2522.
เลขเรียกVA665 .ก62
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน 2541 / กองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งไทย. กองทัพเรือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสารบรรณทหารเรือ, 2541.
เลขเรียกVA665 ท942
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเหนือคน Super SEAL สุดยอดนักรบมนุษย์กบพันธุ์ไทย / วาสนา นาน่วม, เขียน ; เจตจรัส ณ ระนอง, ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553.
เลขเรียกVG88.ท9 ว65,359.422 ว285ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาวิกาธิปัตย์สาร ฉบับที่ 82 (มิ.ย. - ก.ย. 2554) : เรือดำน้ำ / ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : กรม, 2554.
เลขเรียก359.9383 น494 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุทสาร / ราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม, 2459].
เลขเรียกVA665 .ส46 2459
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารเรือ / กรมแพทย์ทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : พยัญชนะ, 2559, [2016]
เลขเรียกVG213.T5 ห159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง : 84 ปี แห่งเส้นทางการพัฒนาการศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.นายวิทย์ พริ้นติ้งแอนด์มัลติมีเดีย, 2552.
เลขเรียกV650.ท9 ส36,359.071 ส181ป 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ๘๔ ปี แห่งเส้นทางการพัฒนาการศึกษาชั้นสูงของกองทัพเรือ / สถาบันวิชาการท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, 2548.
เลขเรียก359 ส181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการทหารเรือไทย / แชน ปัจจุสานนท์
ชื่อผู้แต่งแชน ปัจจุสานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2541
เลขเรียกVA665 ช83 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา