Found: 1,184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญา อังกฤษ-ไทย = Glossary of intellectual property Engl...
ชื่อผู้แต่งอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อเบโนการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกK1401 .อ73 2547,346.048 อ73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ชื่อผู้แต่งจุมพล ภิญโญสินวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560.
เลขเรียกK1401 จ638 2560,346.048 จ638ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2548.
เลขเรียก352.8 ท171ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
ชื่อผู้แต่งจุมพล ภิญโญสินวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียกK 1401 จ46 2561,346.048 จ638ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานภาพการส่งเสริมและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย / เสนอโดย ศลักษณ์ ทรรพนันทน์, บั...
ชื่อผู้แต่งศลักษณ์ ทรรพนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา / โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, [2556].
เลขเรียกKPT 1155 ค416 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559.
เลขเรียกK1401 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญา อังกฤษ-ไทย = Glossary of intellectual property Engl...
ชื่อผู้แต่งอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อเบโนการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกK1401 .อ73 2549,346.04803 อ796ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำบรรยาย กระบวนการวิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา : LAW 6105 / สุมาลี วงษ์วิฑิต,ปภ...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี วงษ์วิฑิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRoadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ / ประสิทธิ์ ประพิณม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกK1401 ร93 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการค้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์/ ธนพจน เอกโยคยะ.
ชื่อผู้แต่งธนพจน เอกโยคยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547.
เลขเรียกK 1401 ธ151ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ / จัดทำโดย กลุ่มสนับสน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2553.
เลขเรียกK1401 ก459 2553,346.048 ก459 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย / วิศณุ ทรัพย์สมพล และคณะ
ชื่อผู้แต่งวิศณุ ทรัพย์สมพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกKP1155 ว751ก 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้มาตรการยืดหยุ่นของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับการค้าในประเทศกาล...
ชื่อผู้แต่งวิมล สิทธิโอสถ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 341.758 ว367ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา