Found: 6,407  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศณษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สุธัญญา ทองรักษ์ [Text].
ชื่อผู้แต่งสุธัญญา ทองรักษ์.
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2542.
เลขเรียก333.7 ส783ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural Resources Management / เทวี สวรรยาธิปัติ.
ชื่อผู้แต่งเทวี สวรรยาธิปัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2540.
เลขเรียก333.72 ท653ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง,...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555
เลขเรียก333.72 ม555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
ชื่อผู้แต่งเสวียน เปรมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552
เลขเรียกHC445.Z65 ส933ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ชื่อผู้แต่งเสวียน เปรมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQK981 ส934ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ชื่อผู้แต่งเสวียน เปรมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2554
เลขเรียกQK981 ส934ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / พรพิมล เมธาลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งพรพิมล เมธาลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครปฐม, 2542.
เลขเรียก333.72 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources managment / ปิยะดา วิชระวงศกร.
ชื่อผู้แต่งปิยะดา วิชระวงศกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียก333.72 ป3611ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ / นิวัติ เรืองพานิช.
ชื่อผู้แต่งนิวัติ เรืองพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียกQH541 น65,574.5 น37น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : อำนาจ ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย / มิ่งสรรพ์ ข...
ชื่อผู้แต่งกมลทิพย์ กสิภาร์.
พิมพลักษณ์ชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resource economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2545
เลขเรียก333.7 ส481ศ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
เลขเรียกHC445.Z65 ค692 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานโยบายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ อปท. และชุมชน / โดยมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกวจ HC445.Z65 ม559น,333.7 ม232ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของประเทศไทยกับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก / สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2546.
เลขเรียก333.7 บ126
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง[ข้อบัญญัติตำบล] เพื่อการปฏิรูประบบการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ [video recording] / มูลนิธิเพื่อการพ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา