Found: 337  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ : ...
ชื่อผู้แต่งสามารถ สุวรรณรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 363.69 ส262ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม / Cultural environment conservation system กิตติมา ยินเจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียก390.09593 ร115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ = Operational direc...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มมรดกภูมิปัญยาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2561
เลขเรียก344.593 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ = Cultural heritage of Chiang Mai / รวบรวมและเรียบเรียง ถาวร เสาร์ศรีจ...
ชื่อผู้แต่งถาวร เสาร์ศรีจันทร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศิริวัฒนากราฟฟิค, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน = Heritage of the nations : Lessons learned f...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560.
เลขเรียกCC135 .ม432 2560,306.09593 ส44ม 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขึ้นทะเบียนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งต้องสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มมรดกภูมิปัญยาทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2561
เลขเรียก344.593 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : ณัฏฐพงศ์ ถือดำ, วราภรณ์ วัจนะพันธ์ และฐ...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐพงศ์ ถือดำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Cultural heritage mana...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ สโมสร.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก306.6 ก281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดกโลก = World Heritage / ศุภลักษณ์ สนธิชัย [Text]
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา พับลิเคชั่น, 2556
เลขเรียก910.9 ศ721ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก / ศึกษาโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556
เลขเรียกG140.5 ส181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลก / สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
เลขเรียกDS567 7 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลก / สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
เลขเรียก909 ส215ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและตัวอย่างการจัดการแหล่งมรดกโลกในต่างประเทศ / ศึกษาโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556
เลขเรียกG140.5 ส181 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกเมืองสระบุรี = The heritage of Saraburi / เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์สระบุรี : พิมพ์ดี , 2563.
เลขเรียกอ.959.3 ม242 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทย พื้นที่ภาคกลาง / ตรีศิลป์ บุญขจร
ชื่อผู้แต่งตรีศิลป์ บุญขจร ผู้วิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา