Found: 471  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริการจัดการทรัพยากรน้ำ / สุจ...
ชื่อผู้แต่งสุจริต คูณธนกุลวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียก333.72 ส47ข 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ 2552.
เลขเรียกSH117.ท9 จ753
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2555-2559 / สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555.
เลขเรียกTD 388.5 ย44 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / [กองบรรณาธิการ ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ ... แล...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สรรพสาส์น , [2546]
เลขเรียกLG395.T5.จ682ทน ส728 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / [คณะกรรมการดำเนินการ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เอสทีทีซี มีเดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด, [2550]
เลขเรียกLG395.T5.จ682ทน ส728 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2549-
เลขเรียกLG395.T5.จ682ทน จ682
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรน้ำ / มงคล แว่นไธสง, รัตนาวรรณ ธนานุรักษ์, สมปอง แว่นไธสง.
ชื่อผู้แต่งมงคล แว่นไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2549.
เลขเรียก333.91 ม 018 ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สัตว์น้ำ = Aquatic animal conservation / วีระวงค์ ตางาม.
ชื่อผู้แต่งวีระวงค์ ตางาม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2549.
เลขเรียก333.9548 ว848ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / จ...
ชื่อผู้แต่งบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558
เลขเรียก333.911 บ114ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรน์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรน์มหาวิทยาลัย [text]
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551.
เลขเรียก333.953 จ48ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / [รวบรวมโดย สมบัติ อินทร์คง, ทิพวรรณ ตัณฑวณิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกSH117.T5 ย318 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพของลำน้ำด้านปริมาณ คุณภาพ การจัดการของชุมชนและการส่งเสริมการจัดการแบบมีส่วนร่วม : ศึก...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก333.91 ก278 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรน้ำ สำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระกา...
ชื่อผู้แต่งมงคล แว่นไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2549
เลขเรียก333.91 ม12ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้วยทับทัน / กรมทรัพยากรน้ำ.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรน้ำ.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โรงพิมพ์โจเซพ, 2549.
เลขเรียก333.91 ท1711ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๒ ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สรรพสาส์น วิชาการ จำกัด, 2546
เลขเรียกสร 354.36 ว516ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา