Found: 397  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมความชื้นของถ่านหินลิกไนต์เพื่อลดฝุ่นจากการทำเหมือง = Control of moisture content of lignite...
ชื่อผู้แต่งทยุพร อินทรชิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 622.334 ท164ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่านหินนำเข้าและการนำไปใช้ประโยชน์ / มงคล วิมลรัตน์
ชื่อผู้แต่งมงคล วิมลรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเศรษฐกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2549.
เลขเรียกHD9556.T52 ม115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการนำถ่านบดละเอียดมาใช้ในเตาเผา : รายงานผลการวิจัย / โดย เลอสรวง เมฆสุต
ชื่อผู้แต่งเลอสรวง เมฆสุต
พิมพลักษณ์[2527-2528?]
เลขเรียก662.623 ล827ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาด้านสมรรถนะและค่าใช้จ่ายของสายพานลำเลียงถ่านหินเหมืองแม่เมาะ = Study of capacity and costs o...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ บำรุงกลาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งถ่านหินพื้นที่คำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ที่ 212/2531 ตำบลบุ่งคำ อำเภอเลิงนกทา...
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ ใจตาบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2533.
เลขเรียกTN809.T5 อ133(3) 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจธรณีวิทยาถ่านหินแิอ่งแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง / โดย อัศวิน ไตรญาณ, อดุลย์ ใจตาบุตร.
ชื่อผู้แต่งอัศวิน ไตรญาณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกTN809.T5 อ579 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งถ่านหินแิอ่งปัว จังหวัดน่าน / โดย อดุลย์ ใจตาบุตร, อัศวิน ไตรญาณ.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ ใจตาบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2533.
เลขเรียกTN809.T5 อ133 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการตรวจสอบและจัดเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ PO5/33 บ้านดอนแก้วอำเภอปง จังหวัดพะเยา / โดย มน...
ชื่อผู้แต่งมนตรี เหลืองอิงคะสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2533.
เลขเรียกTN809.T5 ม153 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลั่นสลายถ่านหินลิกไนท์ในประเทศไทย / ผกามาศ ภูวัฒนานุสรณ์ = Carbonization of lignite in Thailand...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ภูวัฒนานุสรณ์
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการกรมทรัพยากรธรณี ครั้งที่ 2 12-13 กันยายน 2526 : ถ่านหิน / กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี. กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองฯ, 2526.
เลขเรียกTN800 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่านหิน / บิล กันสตัน ; แปลโดย ภิญโญ มีชำนะ.
ชื่อผู้แต่งกันสตัน, บิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2530.
เลขเรียก553.24 ก392ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่านหิน / กรมทรัพยากรธรณี
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2526.
เลขเรียกQE359 ท164ถ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่านหิน: ความก้าวหน้าในการสำรวจและการผลิตภายในประเทศ / โดย ยงยุทธ อุคคถิมาพันธ์ และคนอื่น ๆ
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ อุคคถิมาพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรณี, 2526.
เลขเรียกQE359.T5 ย127พ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอะไรอยู่ในถ่านหิน? ฐิตินันท์ ศรีสถิต, เขียน ; กานต์ ทัศนภักดิ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกานต์ ทัศนภักดิ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี มูลนิธิบูรณะนิเวศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImproving coal sales profit by alternative blending processes / Warut Waramit = การปรับปรุงผลกำไรขอ...
ชื่อผู้แต่งWarut waramit.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา