Found: 1,392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารการสกัดโปรตีนสกัดบริสุทธิ์สูงจากกากถั่วเหลืองและตัวอย่างการใช้ประ...
ชื่อผู้แต่งธีรพล สุปันตี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมวิชาการถั่วเหลืองแห่งชาติ ครั้งที่ 7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541
เลขเรียก653.65 ส481ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย: ประจำปี 2530 ถั่วเหลือง / ศูนย์วิจัยพืชไร่เีชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชไร่. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, 2532.
เลขเรียก633.34 ว546ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย: ประจำปี 2531 ถั่วเหลือง / ศูนย์วิจัยพืชไร่เีชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชไร่. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, 2534.
เลขเรียก633.34 ว546ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย: ประจำปี 2532 ถั่วเหลือง / ศูนย์วิจัยพืชไร่เีชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชไร่. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, 2535.
เลขเรียก633.34 ว546ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย: ประจำปี 2533 ถั่วเหลือง / ศูนย์วิจัยพืชไร่เีชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชไร่. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, 2536.
เลขเรียก633.34 ว546ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย: ประจำปี 2535 ถั่วเหลือง / ศูนย์วิจัยพืชไร่เีชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยพืชไร่. ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก633.34 ว546ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาษีเสริมต่อการนำเข้าการถั่วเหลืองของประเทศไทย = Anal...
ชื่อผู้แต่งรัชนีพร ธิติทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2534
เลขเรียก633.3 ร212ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองลูกผสม ชั่วที่ 6 ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต = Selecting for high yield...
ชื่อผู้แต่งศิริพงค์ จักรปล้อง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียกพร 27/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตถั่วเหลืองที่ถูกต้องและเหมาะสม = Good soybean practice / จัดทำโดย คณะทำงานวิชาการ ศูนย์วิจั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, 2542.
เลขเรียกSB205.S7 ก491 2542,633.34 ว546ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการค้าถั่วเหลือง / ประดิษฐ์ รังสฤษฎ์กุล
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ รังสฤษฎ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการสนเทศ กระทรวงเศรษฐการ, 2515.
เลขเรียกSB205.S7 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพืชเศรษฐกิจ : ถั่วเหลือง / กองนโยบายและแผน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. กองนโยบายและแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียก338.17334 ส691ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพืชเศรษฐกิจถั่วเหลือง / สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2542.
เลขเรียกSB205.S7 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถั่วเหลือง = Soybean / อัจฉรา อุทโยภาศ, ศรีสมร พิทักษ์ และศรีสุข พูนผลกุล.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา อุทโยภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์, 2547.
เลขเรียกSB205.S7 อ499,633.34 อ499ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการให้ความร้อนต่อการกะเทาะเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง = Influence of thermal treatment on dehulling s...
ชื่อผู้แต่งโชติกา วิริยะรัตนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกSB205.S7 ช-ผ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา