Found: 445  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพและประวัติตัวละครรามเกียรติ์ ประกอบการศึกษาวิชาวรรณคดี และศิลปกรรมไทย / ศิริพงศ์ พยอมแย้ม
ชื่อผู้แต่งรามเกียรติ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525.
เลขเรียก895.91009 ร26ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีสันสกฤต: กรณีศึกษาราวณะในรามายณะฉบับวาลมีกิ : รายงานการวิจัย = Sanskrit anta...
ชื่อผู้แต่งนาวิน วรรณเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกส.ร. 891.2 น273ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามก๊ก ฉบับภาพบุคคลพร้อมประวัติ / สุภาณี ปิยพสุนทรา
ชื่อผู้แต่งสามก๊ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2535?]
เลขเรียก895.13 ส645สค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขงเบ้งกราบทูลถวายฎีกาอาสาศึกและสามก๊กฉบับพิมพ์ 2 ภาษา / ศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่คุณธรรม, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิวัฒน์, 2540.
เลขเรียกPL4231 ข122,895.13 ข122
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าการขงเบ้ง / เล่าชวนหัว
ชื่อผู้แต่งเล่าชวนหัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2533.
เลขเรียกPL3275.T5 ล831ป 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางในวรรณคดี / มาลัย ; นามแฝง
ชื่อผู้แต่งมาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสารการพิมพ์, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.91109 ม646น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยักษ์ในรามเกียรติ์ / สำนักพิมพ์ พิมพ์ทอง ; ผู้รวบรวม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พิมพ์ทอง, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.911 ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิใช่เป็นเพียง "นางเอก" : ภาพสะท้อนจากตัวละครสู่ชีวิตจริง / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกPL4205 ร556 2556,895.911 ร556ม 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนางในวรรณคดี [videorecording] / เรียบเรียงโดย กุสุมา รักษมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิทธิบดี โปรดักชั่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีสันสกฤต : กรณีศึกษาราวณะในรามายณะฉบับวาลมีกิ = Sanskrit...
ชื่อผู้แต่งนาวิน วรรณเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียก808.8027 น569ต 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ตัวละครพราหมณ์ ในวรรณคดีไทยที่แปล แปลจากวรรณคดีสันสกฤต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระม...
ชื่อผู้แต่งกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกPL4207 ก392ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางในวรรณคดี / มาลัย, นามแฝง
ชื่อผู้แต่งมาลัย, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บวรสยามการพิมพ์, [2536?]
เลขเรียก895.91 ม27น [2536?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของตัวละครปรปักษ์ในวรรณคดีไทย : วิทยานิพนธ์ = The Role of Antagonists in Thai Literature / สิริ...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ วงษ์ทัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535
เลขเรียก895.91 ส731บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชัยสงครามสามก๊ก : อธิคม สวัสดิญาณ Text ฉบับ 137 ตัวอย่างเคล็ดลับวิธีใช้สามสิบหกกลยุทธ์ /
ชื่อผู้แต่งอธิคม สวัสดิญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.1 อ144พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาภาษาไทย ตอน 4 คู่มือวรรณคดี เสภาขุนช้างขุนแผน / ประจักษ์ ประภาพิทยากร
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ ประภาพิทยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2517
เลขเรียก895.911 ป462ว 3/2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา