Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Best suttable practices ของ ด่านศุลกากรสมุทรปราการ / ด่านศุลกากรสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ด่านศุลกากรสมุทรปราการ, 2550.
เลขเรียก351.7246 ด914
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการบริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ / เอกชัย แซมพิกุล
ชื่อผู้แต่งเอกชัย แซมพิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบความร่วมมือขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน : ศึกษาด่านศุลการกร ด่านตรวจคนเข้าเมือง และด่านตร...
ชื่อผู้แต่งศรีศักดิ์ แสงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาความมั่นคงชายแดนทางบกผ่านกระบวนงานตรวจคนเข้าและออกเมืองของประเทศไทย = Land border security ...
ชื่อผู้แต่งธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก351.7246 ธ351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก / พิสมัย ทองมั่น.
ชื่อผู้แต่งพิสมัย ทองมั่น.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการตรวจปล่อยสินค้าของด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Risk management in cus...
ชื่อผู้แต่งบุศรา พวงสะวะดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 368 บ487ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากรแม่สาย จ. เชียงราย / วิทยานิพนธ์ของ พินิตา ใจ...
ชื่อผู้แต่งพินิตา ใจแก้ว.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก336.26 พ353ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรของกรมศุลกากร / มาลี เหงี่ยมวิจาวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งมาลี เหงี่ยมวิจาวัฒน์.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก351.7246 ม513ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe best suitable practices ของด่านศุลกากรสมุทรปราการ / ด่านศุลกากรสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์[สมุทรปราการ] : ด่านศุลกากรสมุทรปราการ, 2549.
เลขเรียกJQ1745.A55 B4 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในบริการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / เอกสิทธิ์ รัตนะ.
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ รัตนะ.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก351.7246 อ885ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการให้บริการของด่านศุลกากรลำพูนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / การศึกษาค้นคว้าอิสระของ...
ชื่อผู้แต่งณัฐิกา รังศิริ.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก336.26 ณ113ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานของ ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : ภาคนิพนธ์ = Effectiveness of adminis...
ชื่อผู้แต่งเจนณรงค์ พยัคฆพงษ์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกภพ 351.7246 จ715ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ทำการด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง เขต 2 ภูเก็ต / สามารถ สิริเวชพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสามารถ สิริเวชพันธุ์.
พิมพลักษณ์2509.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจการให้บริการด่านศุกากรละไล แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทยานิพนธ์ของ แก...
ชื่อผู้แต่งแก้วลำพัน แสงนวนจัน.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก336.26 ก7721ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะของด่านศุลกากรส่วนภูมิภาค กรมศุลกากร ต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีโครงการเป...
ชื่อผู้แต่งสายสุณี แป้นเหมือน.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก351.7246 ส663ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา