Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำเนิด ดินด่าง ดินเค็ม / สุรีย์ สอนสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ สอนสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2511
เลขเรียก631.42 ส747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟู/จัดการ : ดินเค็ม-ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ = Rehabilitation/management of salt-affected and low f...
ชื่อผู้แต่งมงคล ต๊ะอุ่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกS595 ม114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินเคมีและปริมาณน้ำที่ใช้ล้างดินเค็ม / โดย มนตรี จงนรังสิน, เสาวภา วิริยะสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งมนตรี จงนรังสิน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินเค็มในประเทศไทย / เอิบ เขียวรื่นรมณ์
ชื่อผู้แต่งเอิบ เขียวรื่นรมณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2550.
เลขเรียก631.416 อ65ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบวิชา 2501-301 ดินและสภาวะแวดล้อม. ตอน ดินเปรี้ยวและดินเค็ม = Soil and environment. ac...
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ เศรษฐกุล.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548.
เลขเรียกS591.5 น3อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินเค็ม / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมศรี อรุณินท์
ชื่อผู้แต่งสมศรี อรุณินท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์], 2539.
เลขเรียกS595 ส281 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการดินเค็ม / กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 254?
เลขเรียก631.42 พ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการดินเค็ม / กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 25-
เลขเรียก631.4 ก444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดินเค็ม : โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม / สมศรี อรุณินท์.
ชื่อผู้แต่งสมศรี อรุณินท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน , 2539.
เลขเรียกS595 ส40ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานปัญหาพิเศษเรื่องการแพร่กระจายของความเค็มและการสะสมของกำมะถันในดินในพื้นที่น้ำจืดบริเวณการเพาะเ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล เวียงวัง
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาดินเค็มจังหวัดสมุทรสงคราม / โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2525.
เลขเรียกS595 น927 ล.1-2 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันดินเค็มด้วยวัสดุธรรมชาติ / โดย จักรี บุญพร, นพรัตน์ นภานุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งจักรี บุญพร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะสมการปฎิชีวนะในดินเค็มของบ่อเลี้ยงกุ้งและการบำบัดด้วยพืช : รายงานการวิจัย = Accumulation of an...
ชื่อผู้แต่งมลิวรรณ บุญเสนอ
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียก631.416 ม214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปรับปรุงดินเค็มโดยใช้แกลบและปุ๋ยคอก / โดย พูนสวัสดิ์ แสนสีแก้ว, พงษ์สิทธิ์ เย็นสนิท
ชื่อผู้แต่งพูนสวัสดิ์ แสนสีแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาปริมาณการสะสมของเกลือในดินบริเวณพื้นที่โปรเจคกรีน / กิตติ สันต์สวัสดิ์, วัชรานนท์ จุฑาจันทร์
ชื่อผู้แต่งกิตติ สันต์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา