Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไกเจ้าแห่งขุนเขาและสมุนไพร ไพบูลย์ ดวงจันทร์ [Text]
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ดวงจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ การศาสนา ม.ป.ป.
เลขเรียก920.593 พ ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของชาวซาไก : กรณีศึกษาบ้านซาไก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา = Health b...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ สุขวราห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกDS595.2 .ว64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศกับสังคมและวัฒนธรรมของซาไก : กรณ...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ อุกฤษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2536.
เลขเรียกDS570.ซ6 อ64 2536
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดสื่อเรื่องพลังความเมตตาต่อมานิซาไก สำหรับศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านเงาะป่าซาไก บ้านทุ่งนาร...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ จันทะศิริ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2017.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเงาะชนผู้อยู่ป่า : ชาติพันธุ์มนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่ยังเหลืออยู่ / สุวัฒน์ ทองหอม.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ทองหอม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัททันเวลา, 2538.
เลขเรียกDS570.ง7 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง บีตาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์และไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอโพลีมอร์ฟิสมของชนกลุ่มน้อ...
ชื่อผู้แต่งกุลนภา ฟู่เจริญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
เลขเรียกQH455 ก73 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไก : ปัญหาในการตั้งหลักแหล่ง / จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ จุรี จุลละเกศ.
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523
เลขเรียก305.56 จ215ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไก ชนกลุ่มน้อยภาคใต้ของไทย เกศริน มณีนูน [Text]
ชื่อผู้แต่งเกศริน มณีนูน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 2546
เลขเรียก595.2 ก258ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไก เจ้าแห่งขุนเขาและสมุนไพร / ไพบูลย์ ดวงจันทร์
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ดวงจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนงค์ศิลป์, 2523.
เลขเรียกDS570.S3 พ95ซ 2523,305.89591 พ95ซ 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไก / เรื่องโดย สุจี บุญลิ่มเต็ง, ภาพประกอบโดย วินัย สุขวิน.
ชื่อผู้แต่งสุจี บุญลิ่มเต็ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2550.
เลขเรียกPZ90.ท9ส723 ซ68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของชนเผ่าซาไกในจังหวัดตรัง หลังจากการปร...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ทองหอม.
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกDS570.S3 ส876ก 2544,305.89911 ส876ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมปฏิบัติการเรื่อง วิธีและแนวทางที่พึงปฏิบัติในการเข้าถึงชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย วันที่ 6-10 พ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมปฏิบัติการเรื่อง วิธีและแนวทางที่พึงปฏิบัติในการเข้าถึงชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (2532 : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, 2532.
เลขเรียกDS570 ก475 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไก : ชนกลุ่มน้อยภาคใต้ของไทย / เกศริน มณีนูน, พวงเพ็ญ ศิริรัษ์.
ชื่อผู้แต่งเกศริน มณีนูน.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546.
เลขเรียกDS570.ง7 ก75
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาไกเจ้าแห่งขุนเขาและสมุนไพร / ไพบูลย์ ดวงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ดวงจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนงค์ศิลป์, [25--?].
เลขเรียกDS570.ง7 พ9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเบื้องต้นการขุดค้นที่ ถํ้าหมอเขียว จ.กระบี่, ถํ้าซาไก จ.ตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบรา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนในประเทศไทย, 2534.
เลขเรียกDS589.K7 ร451 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา