Found: 1,297  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ = Principles of software engineering / วฤษาย์ ร่มสายหยุด.
ชื่อผู้แต่งวฤษาย์ ร่มสายหยุด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.
เลขเรียกQA76.758 ว298 2561,005.1 ว342ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ / ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์
ชื่อผู้แต่งญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQA76.73 ญ199 2556,005.1 ญ292ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดซอฟต์แวร์เชิงรูปนัย / วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกQA76 ว743 2557, 005.1 ว3711ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เต็มประสิทธิภาพ = Software Excellence / โดย Larry Shiller ; เรียบเรียงโ...
ชื่อผู้แต่งชิลเลอร์, ลาร์รี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
เลขเรียกQA76.755 ช576,005 ช576ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และบทบาทใหม่เชิงรุกของ SIPA ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน วิชา การทดสอบซอฟต์แวร์ รหัส 040613348 = Software testing / สุชาดา รัตนคงเนตร
ชื่อผู้แต่งสุชาดา รัตนคงเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2557.
เลขเรียกQA76.755 ส759
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีเชิงออบเจกต์ [text] / ปกรณ์ สันตกิจ
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ สันตกิจ
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2560
เลขเรียก005.3 ป117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม กรณีศึกษาแบบหลายมาร์คเกอร์ = Development o...
ชื่อผู้แต่งทรงพล ขันชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 005.12 ท172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดการพัฒนาซอฟต์แวร์ สุนันท์ บุญยธาดา [Text]
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ บุญยธาดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สามย่าน.com.กรุงเทพฯ 2443
เลขเรียก005.302 ส815ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปบรรจุกล่องที่มีต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : BSA Business Software Alliance และ บริษัทไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์, 2541.
เลขเรียก338.47005 ค181 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิศวกรรมซอฟต์แวร์ / นภาพร ตุ้มทองคำ.
ชื่อผู้แต่งนภาพร ตุ้มทองคำ
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2559.
เลขเรียก005.1 น197ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมผลงานโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ประจำปี 2537-38 และ 2540 / ฝ่ายไตรภาคี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542.
เลขเรียกQA76.754 ร54 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : (Software Engineering) / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์คอนซัลท์ , 2550.
เลขเรียกQA 76.758 ก1ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้ / โรเจอร์ เอส เพรสแมน แปลและเรียบเรียงโดย พรฤด...
ชื่อผู้แต่งแพรสแมน, โรเจอร์ เอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา