Found: 537  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณสมบัติของช่างเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สาขางานเครื...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ธีระมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานช่างฝีมืออุตสาหกรรม / อัน ปางพุฒิพงศ์.
ชื่อผู้แต่งอัน ปางพุฒิพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2540.
เลขเรียกTJ1315 อ543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดงานฝึกฝีมือเบื้องต้น / วินัย ตรีไพชยนต์ศักดิ์, สุรชัย จันทร์สุข และ อุทิต ศรีประเสริฐ...
ชื่อผู้แต่งวินัย ตรีไพชยนต์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2550]
เลขเรียก670.42076 ว3511บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ = Japanese-Thai-English technical terms / เรียบเรียงโดย กล้าหา...
ชื่อผู้แต่งกล้าหาญ วรพุทธพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556
เลขเรียกTA9 ส-ป 2556,อ 620.003 ก172ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเอกสารประกอบการสอน การเสริมสร้างทักษะอาชีพอิสระสำหรับช่างอุตสาหกรรม / รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ .....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียกHD8036 ค695ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีงานฝึกฝีมือ: พื้นฐานสำหรับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา / วิทยา ทองขาว
ชื่อผู้แต่งวิทยา ทองขาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน, 2529.
เลขเรียกTJ1185 ว582ท 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ช่าง / คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค [text]
พิมพลักษณ์พระนคร : อมรการพิมพ์, 2515
เลขเรียก620.003 พ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการผลิตครูอุตสาหกรรมศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมอุตสาหกรรมใหม่ / สุทธิ ประจง...
ชื่อผู้แต่งสุทธิ ประจงศักดิ์.
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา, 2541
เลขเรียก371.1 ส733ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือฝึกฝีมือพื้นฐานเบื้องต้น : ทฤษฎีช่างกลทั่วไป / เรียบเรียงโดย จำเนียร ศิลปวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, [2540]
เลขเรียกTA158.3 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนวิชาฝึกงาน สาขาช่างยนต์ คณะวิชาช่างยนต์ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ห...
ชื่อผู้แต่งอำนวย งามเกตุสุข
พิมพลักษณ์2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติช่างกลโรงงาน / จัดทำโดย สวัสดิ์ สุวรรณอักษร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2522.
เลขเรียกTJ241 .ส56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานฝึกฝีมือ รหัส 2100-1004/ อำพล ซื่อตรง, วันชัย จันทรวงศ์...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งอำพล ซื่อตรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2546.
เลขเรียกTA 158 อ692ง 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนวิชาช่างอุตสาหกรรม / ผจญ ขันธะชวนะ
ชื่อผู้แต่งผจญ ขันธะชวนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สามเจริญพานิช, 2529
เลขเรียก600.7 ผ222ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม / โดย มานพ ตันตระบัณฑิตย์.
ชื่อผู้แต่งมานพ ตันตระบัณฑิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539.
เลขเรียกTA158 ม443,620.1 ม443ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีงานช่างพื้นฐาน งานฝึกฝีมือเบื้องต้น (ชพ.100) / ดอกธูป พุทธมงคล ... [และคณะ].
ชื่อผู้แต่งดอกธูป พุทธมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, [254-].
เลขเรียก621.9 ด261ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา