Found: 25,546  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสามัคคีชุมชนที่ตำบลปากพูน : ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช/ ขนิษฐา นันทบุตร...[บรรณาธิ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น; คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
เลขเรียกWA540 ส651 2553,WA540 ข226ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนและการคงอยู่ของวิถีชีวิตชุมชนปากน้ำชี (พ.ศ.2473-2549) สุปิยา ทาปทา
ชื่อผู้แต่งสุปิยา ทาปทา
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลเขาคราม อำเภอเมือ...
ชื่อผู้แต่งประภาศรี อึ่งกุล.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน = Rapid Ethnographic Community Assessment ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3), 2561.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก514 2561,307.76 ก514 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านในควน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ = ...
ชื่อผู้แต่งอธิญา บัวทอง.
พิมพลักษณ์2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนศึกษาและแนวทางการพัฒนา = Community study and development solution / ถวิล อินทรโม.
ชื่อผู้แต่งถวิล อินทรโม.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2556.
เลขเรียก307.14 ถ173ช 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะกอนบางกอก : ชุมชนแออัด / สิริลักษณ์ แก้วคงยศ
ชื่อผู้แต่งสิริลักษณ์ แก้วคงยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2533.
เลขเรียก307.76 ส373ต 1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนวัตกรรมสุขภาพชุมชน [แผ่นวีดิทัศน์] / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
ชื่อผู้แต่งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การชุมชนเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ทุ...
ชื่อผู้แต่งอนุชาติ ยศปัน
พิมพลักษณ์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก307.1 อ154ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ตำ...
ชื่อผู้แต่งสนิท สัตโยภาส
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2544
เลขเรียกวจ 307.14 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชุมชน--คนจำรุง : รายงานประกอบการศึกษาวิชาการศึกษาชุมชน / บรรณาธิการ, จารุวรรณ ขำเพชร ; รวบรวมโ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2551?].
เลขเรียก307.72 ว577 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา = Community rights for development / กิ่งแก้ว ทิศตึง.
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว ทิศตึง.
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2561.
เลขเรียก323.32 ก327ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งวสุธิดา นักเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563
เลขเรียกวจ338.642 ว363น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อชุมชนโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เชียงใหม่-ลำพูน : รายงานการวิจั...
ชื่อผู้แต่งสุเมธ พรหมรักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกภน 307.14 ส456ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังคมสงเคราะห์ชุมชน / ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกHV16 ท65 2534,361.301 ท365ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา