Found: 484  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติการค้นคว้าวัฒนธรรมชนชาติไท และศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา : รายงานการวิจัย / กัญญา ลี...
ชื่อผู้แต่งกัญญา ลีลาลัย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชาติไท, 2541.
เลขเรียก305.89591 ก383ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฐานข้อมูลบรรณานุกรมไทศึกษา บรรณนิทัศน์ชนชาติไท (ภาษาไทย) / รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา สถา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ, 2540.
เลขเรียก016.9591 จ683ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท : การสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 14-15 มกราคม 2542 ณ ห้องประชุมสา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท (2542 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2542.
เลขเรียก305.89591 อ467ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท : การประชุมสัมมนาโครงการวิจัย โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ. เชียงใหม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาโครงการวิจัย "ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติไท (2540 : โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, จ.เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540.
เลขเรียกDS568.8 .ป46 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไท-นอกประเทศ : พรมแดนความรู้ / สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาควิชาประวัติศาสตร์ มห...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องคนไท-นอกประเทศ : พรมแดนความรู้ (2532 : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2532.
เลขเรียกDS556.45.T35 ก525 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นไทย / ความเป็นไท/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS 556.45.T35 ศ814ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชื้อเครือเจ้าแสนหวี : สิบสองพันนา / เท่าคว่างแซ้ง, อ้ายคำ, เรียบเรียง ; เรณู วิชาศิลป์, ปริวรรต-แ...
ชื่อผู้แต่งเท่าคว่างแซ้ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, c2544
เลขเรียกDS523.4.T35 ท72 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / โดย กัญญา ลีลาลัย.
ชื่อผู้แต่งกัญญา ลีลาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2544.
เลขเรียกDS523.4.T35 ก62,305.89591 ก1133ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / โดย กัญญา ลีลาลัย
ชื่อผู้แต่งกัญญา ลีลาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน์ , 2550
เลขเรียกDS523.4.T35 ก62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 21 เรื่อง ประวัติศาสตร์สังคมกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไท / ฉัตรทิพย์ นาถส...
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก909.049591 ฉ233ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบคำเรียกสัมผัสและทัศนคติเกี่ยวกับคำเรียกสัมผัสของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในเขตภ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกDS523.4.T5 ส831ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไท = An analysis of the creation myths of the Tai...
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกDS523.4 .T35 ศ6ร 2539,398.21 ศ 593 ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง คนไท-นอกประเทศ : พรมแดนความรู้ 28-29 มกราคม 2532 ณ ห้องประชุมอาคารอุบลเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2531 และการสัมมนาทางวิชาการของสมาคมประวัติศาสตร์ฯ (2532 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2532.
เลขเรียก305.89591 ก487อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้วง-ไท-ไทย : สายใยแห่งวัฒนธรรม / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, เบ็ญจา อ่อนท้วม.
ชื่อผู้แต่งรัตนาพร เศรษฐกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศึกษาชนชาติไทย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536.
เลขเรียก305.8959 ร376จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา