Found: 115  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสานชาติพันธุ์ ไท-ไต : รวมบทความเชิงบันทึกกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ไตในต่างแดน / บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับมหาสารคาม, 2542].
เลขเรียก305.89591 บ539ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิบสองปันนา / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535?]
เลขเรียกDS556.45 .T35 ส6 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสิบสองปันนา เล่ม 1/ บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547.
เลขเรียกDS 523.4.T35 บ424ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ้วง-ไท-ไทย : สายใยแห่งวัฒนธรรม / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, เบ็ญจา อ่อนท้วม.
ชื่อผู้แต่งรัตนาพร เศรษฐกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศึกษาชนชาติไทย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536.
เลขเรียก305.8959 ร376จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลาะลุ่มน้ำโลหิตเลียบชีวิตไทคำตี่/ บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2546.
เลขเรียกDS 432.T27 บ534ล 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสานประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไป่เยาว่ : การศึกษาเชิงมานุษยวิทยา / ชลธิรา สัตยาวัฒนา
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2544
เลขเรียก306.09 ช224ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมนาวิชาการเรื่อง ถกทฤษฎีใหม่ : เรื่องของ8นไตในมณฑลยูนนานและพม่าตอนบน / โดย รศ.ดร.เส...
ชื่อผู้แต่งเสมอชัย พูลสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547.
เลขเรียกDS731.T27 ส47 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาทางวิชาการไตศึกษา ครั้งที่ 1 อดีตถึงปัจจุบันการศึกษาศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต
ชื่อผู้แต่งสัมมนาทางวิชาการไตศึกษา "อดีตถึงปัจจุบันการศึกษาศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไต" (ครั้งที่ 1 : 2561 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
เลขเรียกDS523.4.T35 ส615อ 2561,305.89591 ส611 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมวิถีชีวิตวัฒนธรรมไตยอง จังหวัดลำพูน ฉบับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / สนม ครุฑเมือง...[และคนอื่น...
พิมพลักษณ์ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2553.
เลขเรียกDS576.96 ส678 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าประวัติศาสตร์ชนชาติไท / โดย กัญญา ลีลาลัย.
ชื่อผู้แต่งกัญญา ลีลาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2544.
เลขเรียกDS523.4.T35 ก62,305.89591 ก1133ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์คติชาวบ้านไต : กรณีศึกษาชาวบ้านไต อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุรศักดิ์ ป้อม...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนฮ่องสอนศึกษา, 2540.
เลขเรียกGR312.2.N6 ส854ว 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชาติไทยในประเทศจีน = ตามหลักฐานของจีน / จางกงจิ่น
ชื่อผู้แต่งจาง, กงจิ่น 1933-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ และกัวจี ซูเตียน (ปักกิ่ง), 2530.
เลขเรียกDS731.T27 จ293ช 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลื้อคนไทยในประเทศจีน (ไทยสิบสองปันนา เล่ม 2) / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์รับพิมพ์, 2498.
เลขเรียกDS793.Y8 บ424ล ล.2 2498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง คนไท-นอกประเทศ : พรมแดนความรู้ 28-29 มกราคม 2532 ณ ห้องประชุมอาคารอุบลเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2531 และการสัมมนาทางวิชาการของสมาคมประวัติศาสตร์ฯ (2532 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2532.
เลขเรียก305.89591 ก487อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมไต หมู่บ้าน บ้านและชุมชนในแม่ฮ่องสอน ใต้คง และอัสสัม / โดย เฉลิมพล แก...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล แก้วแกมเสือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา