Found: 1,540  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี สถาบันวิจัยชาวเขา / สถาบันวิจัยชาวเขา.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบัน, 2538.
เลขเรียกDS570.ช6 ว62 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาในประเทศไทย / กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์. ศูนย์วิจัยชาวเขา.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2519.
เลขเรียกDS570.ช6 ป45
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวเขาในประเทศไทย / สุนทรี ศีลพิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุนทรี ศีลพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524.
เลขเรียกDS569 ส814 2524,301.45 สน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงาน / สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานการแก้ไขปัญหาชาวเขาและการกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียกHV3199.T52 ก450
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมในหมู่บ้านชาวเขาพื้นที่โครงการหลวง (ระยะที่ 2) = Th...
ชื่อผู้แต่งสารภี ศิลา.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา, 2543?].
เลขเรียกDS570.ช6 ส64 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสงเคราะห์ชาวเขาในประเทศไทย = Hill Tribes and welfare in Thailand / กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมประชาสงเคราะห์. ศูนย์วิจัยชาวเขา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, 2514.
เลขเรียกDS570.ช6 ก45
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสุขศึกษาสำหรับชาวเขา อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / โครงการร่วมระหว่างภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพท...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภิรมย์กิจการพิมพ์, 2532.
เลขเรียกWA590 ก127 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวสารศูนย์วิจัยชาวเขา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานด้านกายภาพหมู่บ้านชาวเชา จังหวัดเชียงใหม่ ปี / กองพัฒนาเกษตรที่สูง
ชื่อผู้แต่งกองพัฒนาเกษตรที่สูง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2536-
เลขเรียกส.ร. 305.8951 พ113ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนต่างวัฒนธรรมตอนที่ 1 : ชาวเขา / กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองสถิติและวิเคราะห์ภาวะการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักงานฯ], 2524.
เลขเรียกDS569 .ค36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2519.
เลขเรียกDS570.ก6 ล75,323 ล51ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวเขาในประเทศไทย = Thailand's hill tribes / โดย ประภาส จารุเสถียร.
ชื่อผู้แต่งประภาส จารุเสถียร จอมพล.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กรมประชาสงเคราะห์, 2509.
เลขเรียก305.9593 ป346ช 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบชุมชนบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2536 / สำนักงานเลขาธนุการ คณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกDS570.5 ล761ท 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบชุมชนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2545 = Highland Communities within 20 Provinces of...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนติกุลการพิมพ์ (2541) จำกัด, 2546.
เลขเรียกDS570.5 ท424 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา