Found: 623  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏชาวนา / บรรณาธิการ (โดย) วุฒิชัย มูลศิลป์ (และ) ธรรมนิตย์ วราภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525.
เลขเรียก301.4443095 ก129
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏชาวนา / บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์ และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525
เลขเรียกDS5 .ก15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับบทบาทองค์กรชาวนาให้ยั่งยืน [จุลสาร] / พรศิริ เสนากัสป์ และปริญญา เชื้อชูชาติ.
ชื่อผู้แต่งพรศิริ เสนากัสป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชาวนาอีสานตอนล่าง : ศึกษากรณีชุมชนชาวนาบ้านตำแย ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา นาโสก
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก305.555 ก279ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวนารุ่นใหม่หัวใจใหม่ทั้งระบบ / กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียก305.555 ช527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวในเอเชีย : ชีวิตของเจ็ดเกษตรกร / ผลิตโดย PRELUDE ภายใต้โครงการ Unitwin-Unesco ; แปลและเรียบเรี...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : Asian Media Information and Communication Centre, 2546.
เลขเรียกHD8039.R48 ข645 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องชาวนาชัยนาทสภาพความเป็นอยู่กับผลกระทบจากระดับราคาที่สูงขึ้น พ.ศ.2518 / โดยผู้...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 25-.
เลขเรียก631.92 น473ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบอาชีพเสริมของชาวนาอีสาน ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านศรีฐาน อำเภอห่าติ้ว จังหวัดยโสธร / สุมาลี คู่สกุล...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี คู่สกุลนิรันดร์
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกHD8039.F9 ส842ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตสำนึกของชาวนา : ทฤษฏีและแนวทางการวิเคราะห์แบบเศรษฐศาสตร์การเมือง
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์
เลขเรียก301.4443 ก23จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวนาชีวิตปริ่มน้ำ / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน (Local Act), 2556.
เลขเรียก305.506 ช27 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องชาวนารุ่นใหม่ [videorecording] = Youg smart farmer / กรมการข้าว, เสนอ ; คณะผู้จัดทำ อติชาต วัฒนส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวนารุ่นใหม่หัวใจใหม่ทั้งระบบ / กรมการข้าว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว, ม.ป.ป.
เลขเรียก305.555 ช528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาชาวบ้าน / ศักดิ์ สุริยะ.
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ สุริยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวิวัฒน์การพิมพ์, 2523.
เลขเรียกPL4215 ศ6 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย / วิทยากร เชียงกูล
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 25-
เลขเรียก305.563 ว734ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย / วิทยากร เชียงกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2525.
เลขเรียกHD1537.T5 ว6 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา