Found: 1,163  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่ : กรณีศึกษาผู้อพยพชาวจีนในประเทศไทยด้วยวิธีพินิจชีวประวัติ = New generaion of ...
ชื่อผู้แต่งหม่า, เทา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนจีนสร้างตัวได้อย่างไรในสายตาคนญี่ปุ่น / มินนามิ ยาซูฟูมิ เขียน ; ม. อึ้งอรุณ แปล
ชื่อผู้แต่งยาซูฟูมิ, มินนามิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2532.
เลขเรียกDS779.23 .ย22 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซ่าน : สมัยที่หนึ่ง ท่าเรือจางห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกDS570.จ6 ร63,951 ช27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซันสมัยที่สอง ท่าเรือซ่านโถว ค.ศ. 1860-1949 (พ.ศ.240...
ชื่อผู้แต่งสุภางค์ จันทวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกDS 570.C5 ส837ช 2539,305.8951 ช528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติชาวไทยเชื้อสายจีน / บรรณาธิการ : วาริน ลีมะวัฒนา, โสภา โทนสิมมา, สิทธิชัย แซ่หู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : info media & publication, 2546.
เลขเรียก920.0593 ก853
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนายแม่ / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546.
เลขเรียกDS570.จ6 พ46,305.488951 พ36น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนจีน 200 ปี ภายใต้ พระบรมโพธิสมภาร / บริษัทเส้นทางเศรษฐกิจจำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัทเส้นทางเศรษฐกิจจำกัด.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [253..].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทชาวจีนในชุมชนบ้านห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ.2470-2510 / บุษดา เช...
ชื่อผู้แต่งบุษดา เชื้อแก้ว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียกDS582 บ674บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรพชนฮากกา ฮากกาจู่จุง / ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ และสมชาย พิเชษฐพันธ์
ชื่อผู้แต่งชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ผู้แต่ง
เลขเรียก305.89510593 ช533บ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของชาวจีนโพ้นทะเล และบทบาทของคนจีนในประเทศไทยสมัยปัจจุบัน = The Overseas Chineese The Chines...
ชื่อผู้แต่งLois, Mitchison.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2506.
เลขเรียกDS509.5 ม34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ๊กบ้านนอก : สาระนิยาย / โดย กิมหลั่น.
ชื่อผู้แต่งกิมหลั่น.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โป๊ยเซียน, 2541.
เลขเรียก895.913 ก679จ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋วอดีตถึงปัจจุบัน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2551.
เลขเรียกDS570.จ6 อ35 2551,305.8951 อ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นกำเนิดชื่อแซ่จีน / กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เอเชียแพ็ค, เรียบเรียง ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553.
เลขเรียกCS2990 ต124,929.42 ต124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่เรียกว่า ''แต้จิ๋ว'' / เสี่ยวจิว.
ชื่อผู้แต่งเสี่ยวจิว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกDS721 .ส855 2556,390.0951 ส949ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา