Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์จากชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิพัฒนรักษ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจน...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มูลนิธิ, 2551.
เลขเรียกHM1136 ช244 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องของ--คนชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย / ข้อมูล...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มูลนิธิ, [2550]
เลขเรียกHM1136 ร272 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ถิ่น-ยวนในจังหวัดเลย / วิทยานิพนธ์ของ นรินทร คูณเมือง.
ชื่อผู้แต่งนรินทร คูณเมือง.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก362.042 น173ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องราว--ของคนชายขอบ / อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, สุราณี ภูสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งอุ่นใจ เจียมบูรณะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนรักษ์, 2550
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 อ73 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการกลายเป็นคนชายขอบของผู้ป่วยเอดส์ / อรอุษา ภูมิบริรักษ์
ชื่อผู้แต่งอรอุษา ภูมิบริรักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมือนอยู่คนละโลก / โดย เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม ; กฤติกา เลิศสวัสดิ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์ จำกัด, 2555.
เลขเรียก305.56 ห719
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนแคมของ คนชายขอบ. ชุดประสบการณ์และความหวัง / สัมภาษณ์และเรียบเรียง, เสรี ทองมาก ... [และคนอื่น ๆ]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนรักษ์, [2554?].
เลขเรียกHM1136 ค139 2554,305.56 ค139 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดประสบการณ์จากชายขอบ / ข้อมูล/ลำดับเรื่องราว เสรี ทองมาก ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนรักษ์, 2551.
เลขเรียกHM1136 ช613 2551,305.56 ช613 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายข่าว คนชายขอบ : (คนเล็กคนน้อยที่ถูกกลบกลืน) / ภาสกร จำลองราช
ชื่อผู้แต่งภาสกร จำลองราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารสุขภาวะของคนชายขอบฯ, 2556
เลขเรียกHM1136 .ภ655 2556,301 ภ28ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนแคมของ คนชายขอบ : ชุดประสบการณ์และความหวัง / สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย เสรี ทองมาก.
ชื่อผู้แต่งเสรี ทองมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนรักษ์, [2550?]
เลขเรียกHM1136 ส257 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องราวของ--คนชายขอบ / โดย มูลนิธิพัฒนรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2550.
เลขเรียกHM 1136 ส27 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายข่าว คนชายขอบ : คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน # 4 / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี และจารยา บุญ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2557.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายข่าว คนชายขอบ : คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน # 5 / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี และจารยา บุญ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2558.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา