Found: 772  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร / ธวัชชัย ไพใหล.
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ไพใหล.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557.
เลขเรียก305.89591 ธ1711ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์บนเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม [text] / วราภรณ์...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ผิวหูม
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560
เลขเรียกผว วจ 370 ว321ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริศนาวงศาคณาญาติ "ลัวะ" / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ...[และคนอื่นๆ] Text
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2556.
เลขเรียก305.8 ฉ179ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่โขง : ศูนย์วิจัยสังคมอนุมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2549.
เลขเรียกDS570.S68 ก318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา "หลากหลายชาติพันธุ์รวมใจไทยเป็น 1" (Unity in diversity) / กระทรวงวัฒนธรรม ร่วม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552
เลขเรียก305.89591 อ51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์ไทพื้นราบในล้านนา / โดย วิชุลดา มาตันบุญ ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556].
เลขเรียกGN635.ท9 ช63 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุมมองของคนจนมุม : เส้นทางอยู่รอดเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กไร้สัญชาติ / จำลอง คำบุญชู
ชื่อผู้แต่งจำลอง คำบุญชู
พิมพลักษณ์ลำปาง : ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2556
เลขเรียก323.631 จ645ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิทธิและสถานะบุคคลของชนเผ่าและชาติพันธุ์ในประเทศไทย" : เอกสารประกอบเวทีสัมมนาสาธารณะ ; 28-30 มิถุน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาสาธารณะว่าด้วย "สิทธิและสถานะบุคคลของชนเผ่าและชาติพันธุ์ในประเทศไทย" 2548 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศวท., ศปส., สกน., IAITPTF, 2548
เลขเรียกส.ร. 305.89593 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสวนาไทยศึกษา ชุดที่ 1 / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ;บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
เลขเรียก305.89591 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Ethnic groups in Bangkok / จารุวรรณ ขำเพชร แล...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ขำเพชร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียกGN495.4 จ337 2555,305.89593 จ337ช 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์ และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม. กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2546.
เลขเรียก305.895 ว394ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อารยธรรมไทย [electronic resource] = History of Thai Civilization.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยยวน-คนเมือง / สงวน โชติสุขรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสงวน โชติสุขรัตน์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สงวนการพิมพ์, 2510.
เลขเรียก305.89591 ส138ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร / ธวัชชัย ไพไหล.
ชื่อผู้แต่งธวัชชีย ไพไฟล.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557.
เลขเรียก305.89593 ธ394 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่าข่าเร่ขาย : ชาติพันธุ์ ร่างกายกับความเป็นคนอื่นที่เลี่ยงไม่ได้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ไพโรจ...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 305.8 พ987อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา