Found: 1,898  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตชาอินทรีย์สำหรับ sme : รายงานการวิจัย =Organic tea production for sme / วิชชา สอาดสุด...[และค...
ชื่อผู้แต่งวิชชา สอาดสุด
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555.
เลขเรียก633.72 ว532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตชาอินทรีย์สำหรับ SME : รายงานฉบับสมบรูณ์ เรื่อง / วิชชา สอาดสุด
ชื่อผู้แต่งวิชชา สอาดสุด
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชา / ธีรพงษ์ เทพกรณ์
ชื่อผู้แต่งธีรพงษ์ เทพกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกSB272.T4 ธ631
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชา--เลือกชาดื่ม ซื้อชาเป็น = Cha tea tey / Koa Joseph S.G. ; [บรรณาธิการ มัณฑนา เกียรติพงษ์]
ชื่อผู้แต่งเกา, โจเซฟ เอส.จี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : The Knowledge Center, 2547.
เลขเรียกGT2905 ก831ช 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่องการปรุงแต่งเครื่องดื่มชาใบหม่อนด้วยใบหูเสือ = Flavor Improvement of Mulberry te...
ชื่อผู้แต่งสริน ศรีปรางค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] , 2550.
เลขเรียกTP650 ส355ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาเขียว น้ำผึ้งหรือยาพิษ / วัฒน์ระวี เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวัฒน์ระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
เลขเรียกTX415 .ว63 2549,641.3372 ว392ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของธาตุอาหารเสริมต่อคุณภาพของชาอัสสัมในสภาพปลอดเชื้อ = Effect of beneficial element on qualit...
ชื่อผู้แต่งปานทิพย์ บุญส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557
เลขเรียกSB272.T5 ป-อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการผลิตชา เล่ม 1 = Tea manufacturing technology no. 1 / ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [253-]
เลขเรียกTP650 ท592 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชา / ธีรพงษ์ เทพกรณ์
ชื่อผู้แต่งธีรพงษ์ เทพกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกTP650 ธ237 2557,QV766 ธ631ช 2557,663.94 ธ74ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมชาฉบับสมบูรณ์ / สมาคมผู้ฝึกสอนชาญี่ปุ่น.
ชื่อผู้แต่งสมาคมผู้ฝึกสอนชาญี่ปุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บลูสกายบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกGT2905 .ผ74 2553,641.3372 ค152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTea after time = ชานอกเวลา / อุษณีย์ ประวัง.
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ ประวัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Fullstop, 2550.
เลขเรียกGT2905 .อ75 2550,633.72 อ863ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการปลูกชาในจังหวัดเชียงราย : รายงานวิจัย = Technical efficiency measur...
ชื่อผู้แต่งอนุพงศ์ วงศ์ไชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 633.72 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา