Found: 1,443  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนกลุ่มน้อยในไทย / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกJV6205 ข137 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนกลุ่มน้อยในไทย / โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518.
เลขเรียกJC311 .ข26,301.45 ข263ช 2/2518
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยการพัฒนาทางสังคมของกลุ่มชนพื้นเมืองเชื้อสายไทย - ลาว ซึ่งตั้งถิ่นฐา...
ชื่อผู้แต่งฉันทนา จันทร์บรรจง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียกDS570 ฉ254
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงและชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัย = Study on ethn...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548.
เลขเรียก323.1593 อ746ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพลักษณ์ชนกลุ่มน้อยในนวนิยายไทย : การวิจารณ์เชิงสังคม / พิณอำไพ สิริปูชกะ = Images of minorities ...
ชื่อผู้แต่งพิณอำไพ สิริปูชกะ 2517-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการเมืองเรื่องชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และความรู้พื้นถิ่นในไทย เวียดนาม และลาว : เอกสารประกอบการประ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาเรื่องชาติและชาติพันธุ์ (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546
เลขเรียกDS569 ก475อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย = Ethnicity studies in Thailand : กะเลิงหรือโซ่ / สุรัตน์ วรางค์ร...
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ วรางค์รัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, [2530]
เลขเรียกDS570.S65 ส857ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวจีนในประเทศไทย / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517
เลขเรียก323.1 ข124ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาของนานาชนเผ่าในแขวงแซกอง ลาวใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ
ชื่อผู้แต่งธีระพันธ์ ล. ทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544
เลขเรียก305.8959191 ธ37ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ไทยกวย / ไพฑูรย์ มีกุศล.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ มีกุศล.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม], 2531.
เลขเรียก305.8 พ976ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทในอุษาคเนย์ / ธีรภาพ โลหิตกุล.
ชื่อผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538.
เลขเรียกDS509.5.T3 ธ639
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะทางสังคมของชาวไทยมุสลิมและการสนองตอบต่อรัฐบาล / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธณะเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก323.1 ส41ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย / ลิขิต ธีรเวคิน, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แพร่พิทยา, 2521.
เลขเรียก301.45 ช 041 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย / โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
ชื่อผู้แต่งขจัดภัย บุรุษพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518.
เลขเรียกDS569 ข137ช 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องชนกลุ่มน้อยในเมืองไทย [videorecording] / บริษัทแปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา