Found: 388  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเภสัชสารสนเทศแสดงข้อมูลฉลากยาเอกสารกำกับยาแบบอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการคลังยาปฏิชีวนะเพื่อ...
ชื่อผู้แต่งวิรุฬห์ ศรีบริรักษ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562.
เลขเรียก615 ว698ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ของการใช้ฉลากเพื่อการตลาด : รายงานการสัมมนา / ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานบรรยาย รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า [videorecording] : วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 สถาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) , 2554.
เลขเรียกHF5773.L3 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยฉลากยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกQV835 ว516 [253-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต / รุ่งทิวา อินต๊ะ.
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา อินต๊ะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องปิดฉลากกึ่งอัตโนมัติ [electronic resource] = Semi-Automatic Labeler / อุเทน ทำดี, ณรงค์เดช ช้...
ชื่อผู้แต่งอุเทน ทำดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการจักทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553
เลขเรียก664.07 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการติดฉลากของฮ่องกงเรื่องอาหารก่อภูมิแพ้ วัตถุเจือปนอาหารและวันเดือนปี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำฉลากเคมีภัณฑ์ในบ้านเรือนตามระบบสากล GHS ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน = โด...
ชื่อผู้แต่งศริศักดิ์ สุนทรไชย.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2559.
เลขเรียกT55.3.H3 ศ46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลากอาหาร : ข้อกำหนดและการนำไปใช้ / อุทัย กลิ่นเกษตร
ชื่อผู้แต่งอุทัย กลิ่นเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์, 2561
เลขเรียก613.2 อ736ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลากอาหาร อ่านอย่างไรให้เป็น .. เพื่อสุขภาพที่ดี / กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
ชื่อผู้แต่งกิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2550.
เลขเรียก613.2 ก674ฉ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำได้ ไม่ยาก...ฉลากโภชนาการ / จัดทำโดย กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2550.
เลขเรียกQU145 ท419 2550,641.1 ท411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์การพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและอนุญาติใช้ฉลากอาหาร "ไอศกรีม" / โดย กองควบคุมอาหาร สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : กอง, 2537.
เลขเรียก613.2 ค121
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อแนะนำการแสดงฉลากโภชนาการ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้คำ "ฮาลาล" / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา