Found: 352  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ของการใช้ฉลากเพื่อการตลาด : รายงานการสัมมนา / ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานบรรยาย รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า [videorecording] : วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 สถาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) , 2554.
เลขเรียกHF5773.L3 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มผู้บริโภค) : รายงานวิจัย / โดย สำนักอาหาร ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553.
เลขเรียก613.2 ส215ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลโภชนาการเพิ่มเติม (กลุ่มหน่วยงาน) : รายงานวิจัย / โดย สำนักอาหาร สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553.
เลขเรียก613.2 ส215ค 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิจัยฉลากยา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกQV835 ว516 [253-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนฉลากอาหารเพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต / รุ่งทิวา อินต๊ะ.
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา อินต๊ะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องปิดฉลากกึ่งอัตโนมัติ [electronic resource] = Semi-Automatic Labeler / อุเทน ทำดี, ณรงค์เดช ช้...
ชื่อผู้แต่งอุเทน ทำดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการจักทำฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สับปะรดกระป๋อง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553
เลขเรียก664.07 ก169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการติดฉลากของฮ่องกงเรื่องอาหารก่อภูมิแพ้ วัตถุเจือปนอาหารและวันเดือนปี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลากอาหาร : ข้อกำหนดและการนำไปใช้ / อุทัย กลิ่นเกษตร
ชื่อผู้แต่งอุทัย กลิ่นเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์, 2561
เลขเรียก613.2 อ736ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การแสดงฉลากโภชนาการในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคที่รับประทานเป็นมื้อหลัก : รายงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2553.
เลขเรียก613.2 ส215ส 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อแนะนำการแสดงฉลากโภชนาการ / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้คำ "ฮาลาล" / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลากอาหาร ตัวอย่างจากประเทศต่างๆ เล่ม 2 = Food Labels : Samples from some selected countrites II / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553, [2010]
เลขเรียกQU145 ฉ164 ล.2 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = Standard for general...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สมอ., 2516.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา