Found: 3,837  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบ 10 ปี 2520-2529 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. [text]
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ม.ป.พ. 2530.
เลขเรียก378.593 จ49จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี เฟรชชี่จุฬาฯ 2500 / คณะกรรมการจัดงาน "50 ปี เฟรชชี่จุฬาฯ 2500".
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดงาน "50 ปี เฟรชชี่จุฬาฯ 2500".
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2550.
เลขเรียก378.101 ค123ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปี จุฬาฯ ปีติสมโภช : 84 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 มีนาคม 2544.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียก378.05 จ683ป 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก378.593 ก839
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2550]
เลขเรียกLG395.B3 ก264 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2550] .
เลขเรียกอ 711.57 จ246ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก378.593 ก227ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ทศวรรษพัฒนาการทางกายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทนาลัย, 2554?
เลขเรียกLG 395 .T5C4 ก514 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [text]
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ม.ป.พ. 2530.
เลขเรียก378.593 จ49ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจามจุรี : สื่อเชื่อมสายใย น้ำใจน้องพี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี เฟรชชี่จุฬาฯ 2500 / คณะกรรมการจัดงาน 50 ปี เฟรชชี่จุฬาฯ 2500.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก378.05 หส556 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกLG395.C48 จ683ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดสถิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 25 / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี จุฬา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักงานอธิการบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531-2532.
เลขเรียกLG395.ท9จ7 ส47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา