Found: 13,932  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมจีน / นิตยา (พลพิพัฒน์พงศ์) ชวี.
ชื่อผู้แต่งนิตยา (พลพิพัฒน์พงศ์) ชวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546.
เลขเรียกDS721 .น64 2546,901.951 น73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระหว่างบรรทัด สถาปัตย์แดนมังกร / นิธิพันธ์ วิประวิทย์
ชื่อผู้แต่งนิธิพันธ์ วิประวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียกNA1540 .น63 2562,951 น614ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีน อารยธรรมยิ่งใหญ่แต่โบราณแห่งตะวันออก = CHINA Great Ancient Civilzation of The East / ดวงธิดา ...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2557]
เลขเรียกDS721 จ552 2557,951 ด193จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมภาษาไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493-2539) / รวบรวมโดย เขียน ธีระวิทย์, สุนิสา สุขขี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกZ3101 บ165จ,016.951 ข616บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายศาลและอัยการประเทศจีน / กิติ ปิลันธนดิลก ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาทนายความ, 2548.
เลขเรียก348.51 ก118
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์ชื่อภาพมงคลจีน/ ราตรี บุญสุภาพ.
ชื่อผู้แต่งราตรี บุญสุภาพ.
พิมพลักษณ์อุบลฯ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอมยุทธ์มังกรเหลือง / เล่า ชวน หัว.
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2554.
เลขเรียกDS734 .ล77 2554,923.5 ล82จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานจีน = tales of Chinese grandmother / ฟรานเซส คาร์เพนเตอร์, เขียน ; ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล และค...
ชื่อผู้แต่งคาร์เพนเตอร์, ฟรานเซส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองปัญญา 1549, 2555.
เลขเรียกPN989.C6 ค64,398.20951 ค336น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา